logo

Konferencia SF 2020

piatok, 01.05.2020|Posledná aktualizácia 24.5.2020 09:59

Výkonný výbor SF v súlade s článkom 2 odsek 4 Rokovacieho poriadku SF úradnou správou oznámil, že Riadna konferencia Slovenského futsalu 2020 sa uskutoční v sobotu 30. mája 2020. Detaily k technickému zabezpečeniu zasadnutia budú včas oznámené s ohľadom na vývoj bezpečnostných opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu

Predbežný program:

1. Otvorenie, privítanie a úvodné oboznámenie KSF s účasťou delegátov.
2. Predloženie návrhu a schválenie pracovných komisií KSF.
3. Predloženie návrhu a schválenie programu rokovania KSF.
4. Správa o plnení uznesenia z poslednej KSF.
5. Správa o činnosti a hospodárení SF – Výročná správa 2019.
6. Správa predsedu Komisie pre riadenie súťaží SF.
7. Správa kontrolóra SF za obdobie od poslednej KSF.
8. Novelizácia Stanov SF.
9. Diskusia.

10. Doplňujúca voľba Predsedu Komisie pre riadenie súťaží SF.
11. Doplňujúca voľba člena VV SF za záujmovú skupinu trénerov.
12. Doplňujúca voľba člena VV SF za SF-Západoregión.

13. Doplňujúca voľba člena VV SF podľa čl. 11 ods. 2 písm. e) Stanov SF
14. Informácia o uzneseniach z KSF.
15. Ukončenie konferencie.

Výkonný výbor SF vyzýva oprávnené osoby, aby písomne doručili VV SF najneskôr 14 dní pred zasadnutím Konferencie SF (t. j. do 16. 5. 2020) prípadné návrhy do programu s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Pozvánka s programom zostaveným na základe návrhu VV SF a návrhov doručených na SF podľa predchádzajúcej vety bude rozoslaná resp. sprístupnená na webstránke SF pozvaným osobám najneskôr 5 dní pred zasadnutím Konferencie SF.

Zloženie delegátov KSF 2020

Na Konferencii SF 2020 sú oprávnení zúčastniť sa 44 delegáti s hlasovacím právom v nasledovnom zložení:

  • 7 delegáti za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži (štatutári alebo iní ustanovení zástupcovia klubov 1.SLF zo sezóny 2019/2020),
  • 2 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži (štatutári alebo iní ustanovení zástupcovia klubov 2.SLF zo sezóny 2019/2020 - 2 z regionálneho združenia SF-Bratislava; ostatné druholigové súťaže sa nehrali),
  • 32 delegátov za regionálne združenia SF (zástupcovia regionálnych združení v počte zohľadňujúcom členskú základňu: SF - Bratislava 9, SF - Západoregión 9, SF - Stredoregión 9, SF - Východoregión 5),
  • 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov,
  • 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov,
  • 1 delegát zastupujúci ženský futsal.

Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti, resp. delegáti riadne zaregistrovaní prostredníctvom aplikácie my.sportnet.online. Delegáta môže na KSF vo vážnych dôvodoch zastupovať náhradník, ktorý je kreovaný obdobným spôsobom ako delegát. Predsedovia regionálnych združení sú povinní čo najskôr oznámiť VV SF prostredníctvom emailovej adresy plostica@futsalslovakia.sk delegátov KSF a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, email, telefón) tak, aby bolo možné včas zabezpečiť všetky potrebné elektronické prístupy k účasti na KSF 2020.

Kandidátne listiny pre doplňujúce voľby 2020

Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť podané emailom na adresu dobsovic@futsalslovakia.sk najmenej 5 dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby (t.j. v pondelok 25.5.2020 do 24,00 h.). Jedna osoba môže prijať kandidatúru iba na jednu funkciu volenú na tej istej KSF.

Kandidát na volenú funkciu musí spĺňať základné podmienky:

a) individuálne členstvo v SF a SFZ; podmienka individuálneho členstva v SF a SFZ kandidáta na funkciu sa považuje za splnenú podaním prihlášky za individuálneho člena SFZ,
b) spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,
c) bezúhonnosť,
d) súhlas s kandidatúrou.

Návrh kandidáta musí obsahovať:

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
c) emailový kontakt na komunikáciu s kandidátom.

K návrhu kandidáta je potrebné pripojiť nasledovné prílohy:

a) stručný životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom i športovom pôsobení,
b) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailový kontakt) v SF v súvislosti s voľbami,
c) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania KSF za účelom propagácie SF a preukázania transparentnosti priebehu KSF, ak ho volí KSF,
d) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena,
e) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení,
f) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
g) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou.

Doplňujúca voľba člena VV SF - zástupcu záujmovej skupiny trénerov nasledovne:

- z minimálne 3 kandidátov zvolených záujmovou skupinou trénerov zapísaných v zozname trénerov SF

Doplňujúca voľba člena VV SF - zástupcu regionálneho združenia SF-Západoregión nasledovne:

- z minimálne dvoch kandidátov navrhnutých konferenciou príslušného regionálneho združenia

Doplňujúca voľba Predsedu Komisie pre riadenie súťaží SF a Doplňujúca voľba člena VV SF podľa čl. 11 ods. 2 písm. e) Stanov SF nasledovne:

- nie je stanovený minimálny počet kandidátov

Ak počet navrhovaných kandidátov pre voľby do VV SF za regióny a za skupinu trénerov nedosiahne horeuvedené počty, KSF nebude voliť príslušného člena VV SF a miesto zostane neobsadené až do volebnej KSF 2021.