logo

Návrh zmien STANOV SF

streda, 06.05.2020|Posledná aktualizácia 08.5.2020 20:10

Vedenie SF sa rozhodlo reagovať na požiadavky futsalu zmenou základnej normy.

Už 30.5. 2020 sa bude konať konferencia SF, kde si delegáti konferencie okrem iného budú môcť odsúhlasiť aj zmenu základnej normy SF. Vedenie SF reaguje na vývoj situácie a požiadavky odbornej verejnosti. VV SF bude konferencii predkladať, základný dokument so zmenami, ktoré vyplývajú z praxe. Návrh zmien môžete pripomienkovať TU, alebo stiahnuť vo formate .doc na konci tohto dokumentu. 

Dôvody zmien nám priblížil predseda SF ing. Dušan Dobšovič.

Predkladaný návrh na novelizáciu Stanov SF vyplýva z poznatkov futsalovej praxe, väčšina zmien bola pripravená už na konferenciu konanú v roku 2018 (teraz boli jemne aktualizované). Konferencie v rokoch 2018 a 2019 nemali dostatočnú účasť, a to aj z dôvodu slabej účasti klubových zástupcov, na to, aby mohli byť Stanovy schvaľované (na niektoré úkony je potrebná vyššia účasť než na bežné rokovanie konferencie). Pre zjednodušenie orientácie uvádzame, že ide o nasledovné zmeny:

a) úpravy formálneho charakteru:

- zmena adresy,

- upresnenie, že riadna konferencia sa musí konať najneskôr vždy do 15. júna, aby sa stihli zákonné termíny prerokovania a zverejňovania výročnej správy

- voľba náhradníka kontrolóra, aby v prípade ukončenia funkcie riadneho kontrolóra bol niekto pripravený a nemusela sa prípadne robiť mimoriadna konferencia a aby sme v rozpore so zákonom neboli ani chvíľu bez kontrolóra

- udeľovanie výnimiek pri zaraďovaní klubov do súťaží (aj vo väzbe na "Rozpis súťaže", pre prípad riešenia situácie, keby niektorý región nevytvoril z objektívnych príčin 2.ligu, alebo by bol nízky počet účastníkov v niektorej súťaži, a pod.)

- úprava odvolacej komisie 1.stupňa v intenciách Súťažného poriadku schváleného v lete 2017

- iné drobnosti viď text

b) úpravy zásadnejšieho systémového charakteru:

- zavedenie nového orgánu SF "Grémium ligových klubov", ako poradného orgánu, ktorý sa bude svojou činnosťou zodpovedať nielen VV, ale aj konferencii ako my všetci ostatní.... ide o legislatívnu úpravu, ktorou sa opäť ponúka možnosť klubom viac sa angažovať pri tvorbe a riadení súťaží....

- zmena vo voľbe predsedu Exekutívy - nebude ho voliť konferencia, ale na výlučný návrh Grémia klubov ho zvolí VV, a ak grémium nepredloží návrh, tak VV poverí nejakú osobu ....opäť šanca pre kluby nielen rozprávať, kritizovať a útočiť na zvolených ľudí, ale aj povedať "B" ....súčasne riešime situáciu, ktorá môže nastať pri nezvolení predsedu Exekutívy konferenciou, a v takej situácii sme sa už 2x ocitli

- zníženie počtu delegátov za regióny z 32 na menej (z praxe vyplýva, že určite bolo nastavené zbytočne veľké množstvo, ktoré nám môže spôsobiť problém s uznášaniachopnosťou konferencie)

- uzákonenie, že aj člen VV aj člen odbornej komisie má právo na náhradu hotových výdavkov, či na schválenie odmeny (nikde sme takú úpravu nemali a zrejme do budúcna to budeme potrebovať)

- zrušiť minimálne počty kandidátov pre voľby spomedzi komunity trénerov resp. rozhodcov (spôsobuje problémy pri voľbách, ak je relevantne len 1 kandidát, ktorý v zmysle súčasného znenia Stanov nemohol byť zvolený)

- zníženie počtu členov VV z 11 na menej (opäť s cieľom zvýšiť flexibilitu konaní; toto samozrejme s účinnosťou od najbližších nových volieb)

STANOVY.docxMohlo by vás zaujímať

Napísali o konferencii SF

Dnes | JÁN PLOŠTICA

Rozhovor: O futsale v Košiciach s Radovanom Brožovským

1.6.2020 | JÁN PLOŠTICA

Ďalší zaujímavý webinár je nadohľad

14.5.2020 | JÁN PLOŠTICA

Smutná správa. Opustil nás MVDr. Peter Slimák

12.5.2020 | JÁN PLOŠTICA

Dopady pandémie COVID-19 očami športovcov zapojených do ankety UčPS

23.4.2020 | JÁN PLOŠTICA

Online vzdelávanie trénerov (english)

22.4.2020 | JÁN PLOŠTICA

HRÁČ SEZÓNY, ako to bude prebiehať

21.4.2020 | JÁN PLOŠTICA

HRÁČ SEZÓNY, MIBA BANSKÁ BYSTRICA

24.4.2020 | JÁN PLOŠTICA

Vyberáme z webu MIBA Banská Bystrica

20.4.2020 | JÁN PLOŠTICA

Programové vyhlásenie vlády ohľadom športu

20.4.2020 | JÁN PLOŠTICA

Rozhovor: Luca RANOCCHIARI (futsalplanet.com)

19.4.2020 | JÁN PLOŠTICA

GÓL SEZÓNY VARTA FUTSAL LIGY

19.4.2020 | JÁN PLOŠTICA