logo

Pokyny pre DS a DPR

utorok, 01.01.2019|Posledná aktualizácia 30.9.2019 14:23

Pokyny pre DS a DPR

 

POKYNY PRE DELEGÁTOV ZVAZU ( SFZ ) 

Úvodné ustanovenia 

Delegát zväzu (ďalej len "DZ") je najvyššie postavenou osobou súťažného futsalového stretnutia (ďalej len "stretnutie"), na ktoré bol delegovaný. Delegátom zväzu je Delegát stretnutia (DS) a Pozorovateľ rozhodcov (PR), (uvedenú funkciu môže zastrešovať jedna osoba). Zastupuje na ňom Slovenský futsalový zväz (ďalej len ,,SFZ"), so svojimi právami a povinnosťami uvedenými v predpisoch Slovenského futsalového zväzu (ďalej len "SFZ"). Na stretnutí plní kontrolnú, pozorovaciu a hodnotiacu funkciu 

Forma správy delegáta zväzu (DS, PR) 

Delegát zväzu sa musí riadiť inštrukciami a uplatňovať hodnotiace kritériá, ktoré vydáva a aktualizuje SFZ / ich odborné komisie /. Všetky vzory tlačív, usmernení a formulárov sú na stránke Exekutívy SF www.futsalexekutiva.sk/r-a-dz/ 

Úlohou delegáta zväzu (DS a PR): 

a) DZ sa riadi a postupuje podľa noriem a aktuálneho Rozpisu súťaží Slovenského futsalu
b) v spolupráci s hlavným usporiadateľom (ďalej len "HU") po príchode skontroluje vstupy a vchody na štadión, umiestnenie videokamery, označenie pokladní a vstupov, označenie jednotlivých sektorov, hlavne sektor pre divákov hostí, únikové cesty, ako aj pripravenosť sedadiel a diváckych toaliet.
c) spolu s rozhodcami skontroluje pripravenosť hracej plochy (správne vyznačenie čiar, povinných značiek na hracej ploche, bránok, hráčskych lavičiek, časomiery a umiestnenie reklamných panelov okolo hracej plochy).
d) v priebehu stretnutia zo svojho miesta (spravidla na hlavnej tribúne) dozerá na jeho organizačný, bezpečnostný a športový priebeh, sleduje výkony rozhodcov a nestranne a objektívne zaznamenáva ich klady a nedostatky.
e) svoje poznatky DZ pravdivo uvedie vo svojich správach. V prípade organizačných a bezpečnostných problémov pred, počas a po stretnutí, vyplní formulár "Oznámenie delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí", ktorý po vyplnení Správy DS a Správy PR bezodkladne zašle - na adresu: dk@futbalsfz.sk exekutiva@futsalslovakia.sk rozhodcovia@futsalslovakia.sk
f) vypísaný formulár "Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí" je DZ povinný po stretnutí dať podpísať príslušným osobám v zmysle príslušného Rozpisu súťaže vo futsale.
g) reprezentovať, zastupovať riadiaci orgán, je jedným z garantov regulárneho priebehu stretnutia
h) pred stretnutím dbá na dôslednosť v príprave a organizácii stretnutia, pripravenosť usporiadateľskej služby s cieľom, aby stretnutie malo bezproblémový priebeh
i) oboznámiť komisiu rozhodcov so správami, v ktorých sú hodnotiacim spôsobom posúdené výkony rozhodcov
j) zabezpečiť jednotnú a dôslednú interpretáciu pravidiel futsalu
k) vydávať verbálne a písomné hodnotenia výkonov rozhodcov, náhradných rozhodcov a časomerača
l) identifikovať talentovaných, mladých rozhodcov m) dávať pokyny, ako môžu rozhodcovia zlepšovať ich výkonnosť (koučovanie rozhodcov). 

Úlohou formulára správy DZ je:
a) dosiahnuť jednotnosť v známkovaní rozhodcov
b) udeliť rozhodcom známky v zmysle predpísanej stupnice, ktoré reflektujú individuálny výkon a podstatu ich výkonu
c) používať elektronickú formu vypisovania správy DS a PR a uzatvoriť riadne vyplnenú a spracovanú správu najneskôr viď Rozpis súťaže.
d) poskytnúť špecifické a precízne príklady podporujúce komentáre v správe. 

1. Usmernenie k práci PR a DS 

a) Hlavné zásady pozorovania rozhodcov - analýzy počas stretnutia
 identifikovať akýkoľvek účinný alebo preventívny kľúčový moment(y)/rozhodnutie(a), ktoré ovplyvňuje(ú) charakter stretnutia,
 ohodnotiť reakciu na zmeny tempa (rýchlosti) a rozhodnutia v súlade s odozvou na požiadavky stretnutia,
 zvážiť dôsledky zložitých situácií/rozhodnutí na následné rozhodnutia (osobnosť), dôsledne a s gurážou (odvahou). 

b) Hodnotiaca stupnica pre rozhodcov
9.0 - 10  výborný výkon
8.5 - 8.9 veľmi dobrý výkon v ťažkom/veľmi ťažkom stretnutí, korektne vykonané dôležité rozhodnutie(a)
8.3 - 8.4 dobrý výkon na požadovanej úrovni, rozhodca je pripravený na nasledujúce stretnutie
8.2 vyhovujúci (prijateľný) výkon s malými oblasťami pre zlepšenie
8.0 - 8.1 vyhovujúci (prijateľný) výkon s dôležitými oblasťami pre zlepšenie
7.9 jedna jasná, dôležitá (významná) chyba, inak 8.3 alebo vyššie
7.8 jedna jasná, dôležitá (významná) chyba, inak 8.0 - 8.2
7.5 - 7.7 výkon pod očakávaním, rozhodca sa síce nedopustil dôležitej chyby, chýbala mu však celková kontrola nad stretnutím, s podstatnými bodmi pre zlepšenie
7.0 - 7.4 neuspokojivý výkon s jednou jasnou dôležitou chybou (napr. ČK, PK, 10 m PK a pod.) a ďalšími významnými oblasťami pre zlepšenie alebo s viac ako jednou jasnou dôležitou chybou (napr. ČK, PK a pod.) a prípadne ďalšími významnými bodmi pre zlepšenie
6.0 - 6.9 neprijateľný výkon s dôležitými chybami, závažnými disciplinárnymi rozporuplnosťami (nezlučiteľnosťami), alebo stratou kontroly nad stretnutím 

Každé kritérium v správe má byť hodnotené na základe priestupkov, ktoré sa stanú v priebehu stretnutia a ktoré majú byť zosumarizované, ale presne (precízne) opísané (charakterizované). 

Pripomíname, že základný rozsah hodnotenia výkonu rozhodcu, ktorý je v súlade s očakávaním, je 8.3 - 8.4, čo je ekvivalentné dobrému výkonu. Rozhodcovia s výkonom, ktorý je v súlade s očakávaním a potenciálom na viac, majú očakávať známku v tomto rozsahu. 

Detailnejšie vysvetlenie: 
 9,0 - 10 pre výborný výkon vo veľmi ťažkom stretnutí
 8,5 - 8,9 pre veľmi dobrý výkon v ťažkom / veľmi ťažkom stretnutí
 8,3 - 8,4 pre dobrý výkon v normálnom/ťažkom stretnutí, tento rozhodca je pripravený na nasledujúce stretnutie
 8,2 pre výkon, ktorý je ohodnotený ako vyhovujúci (prijateľný), ale s určitými malými oblasťami pre zlepšenie
 8,0 - 8,1 pre výkon, ktorý je ohodnotený ako vyhovujúci (prijateľný), ale s dôležitými oblasťami pre zlepšenie
 7,9 výkon rozhodcu bol dobrý alebo lepší ako 8,3, ale s jasnou chybou pri dôležitom (závažnom) rozhodnutí (ako napr. ČK, PK, 10 m PK pod.) - známka by mala byť max. 7,9 (v správe PR sa uvádza aj druhá známka)
 7,8 výkon rozhodcu bol v hodnote 8,0, 8,1 alebo 8,2, ale s jasnou chybou pri dôležitom (závažnom) rozhodnutí (ako napr. ČK, PK, 10 m PK a pod.) - známka by mala byť max. 7,8 (v správe PR sa uvádza aj druhá známka)
 7,5 - 7,7 rozhodca sa nedopustil jasnej chyby, ale chýbala mu celková kontrola nad stretnutím a s podstatnými bodmi pre zlepšenie  7,0 - 7,4 výkon s jednou jasnou dôležitou chybou (napr. ČK, PK a pod.) a ďalšími významnými oblasťami pre zlepšenie, alebo s viac ako jednou jasnou dôležitou chybou (napr. ČK, PK a pod.) a prípadne ďalšími významnými bodmi pre zlepšenie
 6,0 - 6,9 neprijateľný výkon s jasnými chybami v rozhodovaní, závažnými disciplinárnymi rozporuplnosťami (nezlučiteľnosťami) a/alebo stratou kontroly nad stretnutím. 

Známka by mala byť redukovaná o 0.1 bodu, ak rozhodca neudelí žltú kartu za jasný priestupok, ktorý si vyžaduje jej udelenie. 

DZ sa má v prípade priestupkov, ktoré nie sú rozhodcom posúdené správne, zmieniť o nich počas po zápasovej diskusie najskôr ústne a potom ich uviesť v správe PR, s jasným popisom a označením minúty. 

DZ nemôžu vykompenzovať v hodnotení dôležitú chybu rozhodcu, ak následne (neskôr) po takom prípade urobí správne a pozitívne rozhodnutie. 

V prípade známky nižšej ako 7,7 sa DZ musí zmieniť o aspektoch pre zlepšenie, tlmočiť ich R a uviesť ich v Správe PR. 

Pri udelení vyššej známky ako 8,4 musí rozhodca urobiť v priebehu stretnutia kritické a dôležité rozhodnutia správne (tým môže byť aj preventívna akcia pozitívne podporujúca kontrolu stretnutia). 

Známku vyššiu ako 8,4 je možné udeliť aj vtedy, keď je náročnosť stretnutia hodnotená ako "normálna". Ak je stretnutie hodnotené ako "normálne" pre rozhodcu, pričom kritické a dôležité (závažné) rozhodnutie je vykonané správne, potom je to pozitívny bod pre rozhodcu. V takýchto prípadoch by mala byť primeraná (vhodná) známka 8,5. 

Pri udelení známky vyššej ako 8,4 DZ musí popísať podstatné faktory (s odkazom na minúty), ktoré posunuli výkon rozhodcu nad normálny výkon, ktorý je v súlade s očakávaním. 

Rozpätie známok 7,5 - 7,7 je klasifikované "pod očakávaním", pričom sa očakáva od rozhodcov v stretnutiach viac, a to dobrý výkon na požadovanej úrovni 8,3 - 8,4. 

Dôležitá chyba urobená R nie je považovaná za dôležitú chybu, pokiaľ v konečnom dôsledku je opravená po konzultácii s druhým R, napr.:
- R nariadil PK a udelil hráčovi ŽK, ale po nasledujúcej intervencii R2 bolo rozhodnutie R korektne zmenené a na hru bolo nadviazané rozhodcovskou loptou,
- R2 nevylúčil hráča, ktorému udelil v tom istom stretnutí 2. ŽK a hra je pred znovuotvorením. R pred znovuotvorením hry intervenoval u R2 a upozornil ho na jeho chybu prípadne sám udelil ČK. 

Napriek tomu, že obe rozhodnutia sú v konečnom dôsledku správne a KR akceptuje také chyby, známka pre R môže byť max. 8,2. Ak však výkon R bol v rozpätí známok 8,0 - 8,2, známka musí byť 8,0. To isté platí aj pre hodnotenie 2.R! 

Vplyv chýb na hodnotenie pri nesprávnom neudelení ŽK za jasný priestupok, ktorý si vyžaduje jej udelenie, resp. pri nesprávnom udelení ŽK 

Známka by mala byť znížená o 0,1 bodu (v rámci konkrétneho rozpätia, nie medzi rozpätiami). 

- v prípade, že výkon R je v rozpätí známok 8,3 - 8,4 - známka by mala byť max. 8,2, 
- v prípade, že výkon R v rozpätí známok 8,5 a vyššie - známka by mala byť max. 8,3,
- nesprávne udelenie prvej ŽK hráčovi, ktorému bola v stretnutí udelená aj druhá ŽK a následne ČK - známka by mala byť v rozpätí 8,0 - 8,2,
- nesprávne udelenie druhej ŽK a následne ČK hráčovi, resp. nesprávne neudelenie druhej ŽK a následne ČK hráčovi - známka by mala byť v rozpätí 7,8 - 7,9. 

Známka by mala byť znížená o 0,2 bodu, pokiaľ R, resp. 2.R: 

- nesprávne nariadi voľný kop, z ktorého bol dosiahnutý gól,
- nepreruší hru a nenariadi voľný kop a následne po nepotrestaní zakázanej hry bol dosiahnutý gól,
- nesprávne nariadi kop z rohu, z ktorého bol dosiahnutý gól 

DZ číselné hodnotenie R a 2.R označí známkami v prvom okienku Správy PR. V prípade udelenia známky 7,8 resp. 7,9 je DZ povinný v Správe PR vyplniť aj druhé okienko s uvedením známky, ktorá by bola udelená, ak by nebola aplikovaná v hodnotení jedna dôležitá chyba. 

Dôležité chyby v rozhodovaní, priamo ovplyvňujúce priebeh, resp. výsledok stretnutia: 

Známka by mala byť výrazne znížená, napr. z 8,5 na 7,9, resp. 8,2 na 7,8 a pod.: 

 - nesprávne vylúčenie hráča, resp. nesprávne nevylúčenie hráča, 
- nesprávne nariadenie PK, resp. nesprávne nenariadenie PK,
- nesprávne uznanie gólu, resp. nesprávne neuznanie gólu,
- nesprávne udelenie druhej ŽK a následne ČK hráčovi, resp. nesprávne neudelenie druhej ŽK a následne ČK hráčovi,
- iná závažná nesprávna interpretácia Pravidiel futsalu. 

c) Stupeň náročnosti (obtiažnosti) stretnutia 

Stupeň náročnosti (obtiažnosti) stretnutia nie je zahrnutý do individuálnej známky pre R dvojicu. DZ sa musí rozhodnúť pre stupeň náročnosti (obtiažnosti) a schopnosti každého R narábať s kritickými situáciami (incidentmi). DZ má označiť stupeň náročnosti (obtiažnosti) v sumárnej tabuľke. V jeho správach sa musí zmieniť o významných prvkoch výkonu R, s označením minút kritických situácií, ktoré sa udiali a boli dôvodom na udelenie konečnej známky. 

Náročnosť (obtiažnosť) zahŕňa v sebe počet rozhodnutí, ktorými R demonštrovali dôveryhodnú (presvedčivú) aplikáciu Pravidiel futsalu, ale tiež ak sa R museli zaoberať s kritickými/závažnými situáciami, vykonávanými často a s intenzitou. 

Normálne 1 normálne stretnutie s ojedinelými ťažkými situáciami pre R a 2.R 
Ťažké 2 ťažké stretnutie s niekoľkými zložitými (ťažkými ) rozhodnutiami pre R a 2.R
Veľmi ťažké 3 veľmi ťažké stretnutie s mnohými ťažkými rozhodnutiami pre R a 2.R 

Dôležité (závažné) rozhodnutia započítavané do stupňa náročnosti obtiažnosti:
- zakázaná hra a simulovanie vo vnútri alebo okolo pokutového územia,
- zmarenie jasných gólových príležitostí, zmarenie šancí dosiahnuť gól, - násilné činy,
- masová konfrontácia medzi hráčmi a protesty proti rozhodnutiam rozhodcov
- udelenie 2. ŽK, - zložité rozhodnutia, týkajúce sa gólu, PK a ČK,
- správnosť (precíznosť) rozhodnutí o kritických incidentoch (priestupkoch) vo vnútri pokutového územia. 

d) Využitie videozáznamu zo stretnutia DZ 

V prípade, že DZ si chce z vlastného rozhodnutia pozrieť videozáznam dôležitej situácie v stretnutí, požiada o to hlavného usporiadateľa (ďalej len "HU"). HU zabezpečí, ak má na to futsalový klub vhodné podmienky, že DZ bude môcť posúdiť situáciu bez prítomnosti iných osôb, pred vyhodnotením výkonu rozhodcov a priebehu stretnutia. DZ je povinný vymedziť časový úsek videozáznamu, o vzhliadnutie ktorého má záujem. DZ sledovanie videozáznamu uvedie v Správe DZ. Videozáznam má byť použitý k objasneniu dôležitých situácií (udalostí), ktoré sa stali počas stretnutia, vrátane akýchkoľvek bodov týkajúcich sa koučovania R a 2.R, z ktorých by mohli mať títo osoh. DZ je povinný pred vyhodnotením výkonu rozhodcov a priebehu stretnutia prostredníctvom videozáznamu posúdiť dôležité rozhodnutia R, R2 týkajúce sa správnosti, resp. nesprávnosti vylúčenia, resp. nevylúčenia hráča a správnosti, resp. nesprávnosti nariadenia, resp. nenariadenia PK. 

e) Fair-play 

 Pri hodnotení postupujú DZ v zmysle Smernice pre hodnotenie fair play v podmienkach Slovenského futsalu z 02. septembra 2017. 

f) Podnety disciplinárnej komisii 

V správe DS sa podnet disciplinárnej komisii vypisuje v prípadoch kedy PR v stretnutí vytýka R, 2.R závažné/dôležité pochybenie v interpretácii pravidiel futsalu týkajúci sa nesprávneho posúdenia hrubého nešportového správania respektíve surovej hry hráčov. V uvedených prípadoch PR zníži známku rozhodcovi o dôležitú chybu a DS napíše podnet so správnou interpretáciou priestupku hráča. V prípadoch keď sa jedná o nasledujúce herné situácie DZ podnet v správe neuvádza:
- ČK po 2x ŽK;
- ČK pri vyloženej gólovej situácii vykonanej bezohľadným/riskantným spôsobom
- ČK pri vyloženej gólovej situácii za úmyselné hranie lopty rukou/zabránenie gólu rukou 

g) Uzatváranie správ 

DZ uzatvoria Správu DS a Správu PR zo stretnutia hraného v piatok, resp. sobotu najneskôr v pondelok do 18:00 hod., správu DZ zo stretnutia hraného v utorok a stredu najneskôr na ďalší deň po stretnutí do 19:00 hod. 

h) Prepracovanie Správy PR DZ 

Člen exekutívy poverený riadením R a DZ nariadi DZ prepracovať Správu DS/PR na základe emailu tohoto člena z rozhodcovia@futsalslovakia.sk : 

- ak sa KR / KPRS (Komisia rozhodcov/Komisia pre riešenie sťažností) SF po vzhliadnutí DVD záznamu, resp. preštudovaní ďalších dostupných materiálov nestotožní s hodnotením DZ, ale konkrétna situácia nebola úplne jednoznačná, pričom táto situácia bola popísaná v Správe PR zo subjektívneho pohľadu DZ, ak sa jedná sa o chyby výrazne ovplyvňujúce hodnotenie R a R2, 

- ak DZ neuvedie (úmyselne, resp. neúmyselne) závažné a jednoznačné chyby R, R2, prípadne uvedie závažné chyby R, R2 , ktorých sa však R, R2 nedopustil - DZ môže byť pozastavené delegovanie na stretnutia. 

Prepracovanie hodnotenia DZ vykoná v bode 9 Správy PR "Záverečný komentár" v tvare, napr.: "Na základe rozhodnutia pracovnej skupiny Exekutívy SF opravujem hodnotenie výkonu R zo známky 8,4 na 7,9. Dôvodom opravy známky je rozhodnutie pracovnej skupiny Exekutívy SF, ktorá skonštatovala, že v 12´ brániaci hráč D8 zmaril podrazením súperovi H10 vyloženú gólovú príležitosť, za čo mal R previnilcovi udeliť OT - ČK." 

Vypracované 01.01.2019