logo

Predpisy súvisiace s korupčným správaním

pondelok, 01.07.2019|Posledná aktualizácia 20.9.2019 15:40

Predpisy súvisiace s korupčným správaním

 

Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží

Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions

SFZ - disciplinárny poriadok

Článok 51 - Korupcia

(1) Kto sám alebo prostredníctvom iného, ak nejde o konanie uvedené v článku 52, vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby ponúkne, sľúbi alebo poskytne neoprávnenú výhodu riadiacemu orgánu súťaže, funkcionárovi, hráčovi alebo inej osobe pôsobiacej vo FIFA, UEFA, SFZ alebo jeho členoch s úmyslom naviesť ho k porušeniu ich predpisov alebo záväzného rozhodnutia, alebo kto bol odsúdený za trestný čin športovej korupcie14, uloží sa mu pokuta, zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom najmenej na 2 roky alebo zákaz vstupu na štadión

(2) Kto sám alebo prostredníctvom iného, ak nejde o konanie uvedené v článku 52, požiada, dá si sľúbiť alebo prijme neoprávnenú výhodu vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby, aby porušil futbalové predpisy, uložia sa mu rovnaké disciplinárne sankcie ako v odseku 1.

(3) Kto sa dopustí disciplinárneho previnenia uvedeného v odseku 1 a 2 závažným spôsobom alebo opakovane, uloží sa mu vylúčenie zo SFZ alebo zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom na doživotie.

Článok 52 - Narušenie regulárnosti a integrity súťaže

(1) Narušenie regulárnosti a integrity súťaže znamená zámernú dohodu, konanie alebo opomenutie konania zamerané na nečestnú zmenu výsledku alebo priebehu športovej súťaže za účelom odstránenia celej nepredvídateľnej podstaty, alebo jej časti športovej súťaže s cieľom dosiahnuť nenáležitú výhodu pre seba alebo pre iných.

(2) Osoba s príslušnosťou k SFZ je povinná zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým spôsobí alebo by mohla spôsobiť narušenie regulárnosti a integrity súťaže.

(3) Regulárnosť a integrita súťaže je narušená, ak hráč, člen realizačného tímu, funkcionár klubu, delegovaná osoba, hráčsky agent, člen orgánu SFZ alebo orgánu člena SFZ, iný člen SFZ alebo iná osoba s príslušnosťou k SF

a) nezákonne alebo nedovolene ovplyvní priebeh alebo výsledok súťaže s cieľom získať neoprávnene výhodu pre seba alebo iného,

b) sa podieľa priamo alebo nepriamo na stávkovaní alebo podobnom konaní súvisiacim so súťažou, do ktorej je svojím postavením, funkciou a činnosťou zapojený, alebo v ktorej hrá klub, ktorého je členom alebo ak má ktokoľvek neoprávnene priamy alebo nepriamy finančný prospech z takéhoto konania,

c) využije alebo poskytne inému informáciu, ktorá nie je verejne dostupná, ktorú získal v súvislosti so svojim postavením/pozíciou vo futbale, a ktorá poškodí alebo môže poškodiť regulárnosť a integritu súťaže,

d) neoznámi bezodkladne a dobrovoľne riadiacemu orgánu príslušnej súťaže alebo SFZ, že bol oslovený v súvislosti s konaním smerujúcim k nezákonnému alebo nedovolenému ovplyvňovaniu priebehu a výsledku súťaže,

e) neoznámi bezodkladne a dobrovoľne riadiacemu orgánu súťaže alebo SFZ akékoľvek iné správanie, narušujúce regulárnosť a integritu súťaže.

(4) Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa

a) odseku 2 písm. a) bez úplatku alebo inej výhody alebo bez ich prisľúbenia, sa uloží pozastavenie výkonu športu, pozastavenie športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 4 až 12 mesiacov alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku,

b) odseku 2 písm. a) za úplatok alebo inú výhodu alebo za ich prisľúbenie, sa uloží pozastavenie výkonu športu, pozastavenie športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 6 mesiacov až 10 rokov alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku,

c) odseku 2 písm. b) až e) sa uloží pozastavenie výkonu športu, pozastavenie športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 10 rokov alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.

(5) Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 3 vo viacerých prípadoch, opakovane alebo závažným spôsobom, sa uloží zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom podľa článku 21 ods. 3 alebo vylúčenie zo SFZ.

(6) Družstvu, ktorého hráč alebo člen realizačného tímu sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 3, možno podľa závažnosti uložiť zrušenie výsledku stretnutia, vylúčenie zo súťaže, kontumácia, odobratie bodov alebo preradenie do nižšej súťaže; to platí aj vtedy, ak sa v prospech družstva dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 3 funkcionár klubu, za ktorý družstvo súťaží.

(7) Klubu, ktorého hráč, člen realizačného tímu, funkcionár alebo iný člen sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 3, možno podľa závažnosti uložiť pokutu alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.

Zároveň však v tejto súvislosti stanovy SFZ umožňujú:

podľa čl. 26, ods. 1 výkonnému výboru SFZ "rozhodnúť aj s okamžitou účinnosťou o pozastavení členstva v SFZ najmä v prípadoch, ak je člen SFZ dôvodne podozrivý z:

1. ovplyvňovania výsledku športového stretnutia v rozpore so zásadou fair play,

2. trestných činov korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo

3. inej závažnej trestnej činnosti (zločin).

podľa čl. 27, ods. 1 a 2 disciplinárnej komisii SFZ "vylúčiť individuálneho člena SFZ zo SFZ v prípade hrubého porušenia stanov a/alebo iných predpisov SFZ, pričom za takéto hrubé porušenie sa považuje (okrem iného) najmä:

v prípade hrubého porušenia stanov a/alebo iných predpisov SFZ, pričom za takéto hrubé porušenie sa považuje najmä:

1. ovplyvňovanie výsledku športového stretnutia v rozpore so zásadou fair play,

2. požitie dopingových látok alebo vedomá účasť na zneužití dopingových látok,

3. aktívna účasť na násilí a neviazanosti divákov v súvislosti s verejným športovým podujatím,

4. korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia), ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena SFZ, alebo

5. iná trestná činnosť závažnej povahy (zločin), ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena SFZ.

6. závažné, dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena SFZ stanovenej predpismi SFZ alebo rozhodnutím príslušného orgánu SFZ vydaným v súlade s nimi, ktoré ohrozujú alebo môžu vážne ohroziť princípy a vzťahy v SFZ alebo autoritu normatívneho systému a rozhodovacej činnosti v rámci SFZ,

Zákon o športe

§ 94 Opatrenia proti manipulácii súťaže

1. Každý je povinný na účely ochrany integrity športu informovať národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh súťaže alebo výsledky súťaže sú manipulované.

2. Manipuláciou súťaže je úmyselné nedovolené ovplyvnenie priebehu súťaže alebo výsledku súťaže vrátane pokusu o takéto konanie, ktorého cieľom je spravidla získanie výhody pre seba alebo pre inú osobu a čiastočné alebo úplné odstránenie neistoty spojenej s priebehom súťaže alebo výsledkom súťaže.

3. Fyzická osoba nesmie uzatvárať stávky priamo ani prostredníctvom tretej osoby na súťaže, ktorých je účastníkom ako športovec, športový odborník alebo iná osoba, ktorá je svojím postavením, funkciou alebo činnosťou zapojená do súťaže.

4. Fyzická osoba nesmie zneužívať ani šíriť dôverné informácie o športovej organizácii a jej športovej činnosti, ktoré by mohli ohroziť integritu súťaže.

5. Národný športový zväz je oprávnený na účely disciplinárneho konania požiadať orgány činné v trestnom konaní a súd o informácie z trestného konania.

6. Športová organizácia je povinná pozastaviť vykonávanie športovej činnosti osobe s jej príslušnosťou, na ktorú bola podaná obžaloba za trestný čin športovej korupcie až do skončenia trestného konania o tomto trestnom čine.

7. Športová organizácia je povinná zakázať vykonávanie športovej činnosť osobe s jej príslušnosťou, ktorá bola odsúdená za trestný čin športovej korupcie najmenej na dva roky; pri opakovanom odsúdení sa uloží doživotný zákaz vykonávania športovej činnosti.

Trestný zákon

§ 336b Športová korupcia

1. Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že ovplyvní priebeh súťaže alebo výsledok súťaže, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. 

2. Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu príjme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania a tak ovplyvnil priebeh alebo výsledok súťaže.

3. Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2

a) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatichštyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatichštyroch mesiacoch postihnutý

b) závažnejším spôsobom konania alebo

c) vo väčšom rozsahu.

4. Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2

a) ako rozhodca, delegát športového zväzu alebo funkcionár športovej organizácie,

b) v súťaži organizovanej medzinárodnou športovou organizáciou alebo

c) v značnom rozsahu.

5. Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2 vo veľkom rozsahu.

UEFA

Disciplinárny poriadok UEFA

Article 12 - Integrity of matches and competitions and match-fixing

1. All persons bound by UEFA's rules and regulations must refrain from any behaviour that damages or could damage the integrity of matches and competitions and must cooperate fully with UEFA at all times in its efforts to combat such behaviour.

2. The integrity of matches and competitions is violated, for example, by anyone:

a) who acts in a manner that is likely to exert an unlawful or undue influence on the course and/or result of a match or competition with a view to gaining an advantage for himself or a third party; 6

b) who participates directly or indirectly in betting or similar activities relating to competition matches or who has a direct or indirect financial interest in such activities;

c) who uses or provides others with information which is not publicly available, which is obtained through his position in football, and damages or could damage the integrity of a match or competition;

d) who does not immediately and voluntarily inform UEFA if approached in connection with activities aimed at influencing in an unlawful or undue manner the course and/or result of a match or competition;

e) who does not immediately and voluntarily report to UEFA any behaviour he is aware of that may fall within the scope of this article. 3 If filed after the relevant competition stage has finished, complaints regarding match-fixing can have no impact on the sporting result of the competition or match in question and, therefore, the match cannot be replayed, unless the competent disciplinary body decides otherwise.

FIFA

Disciplinárny poriadok FIFA

Section 6. Corruption

62

1. Anyone who offers, promises or grants an unjustifi ed advantage to a body of FIFA, a match offi cial, a player or an offi cial on behalf of himself or a third party in an attempt to incite it or him to violate the regulations of FIFA will be sanctioned:

a) with a fi ne of at least CHF 10,000,

b) with a ban on taking part in any football-related activity, and

c) with a ban on entering any stadium.

2. Passive corruption (soliciting, being promised or accepting an unjustifi ed advantage) will be sanctioned in the same manner.

3. In serious cases and in the case of repetition, sanction 1b) may be pronounced for life.

4.In any case, the body will order the confi scation of the assets involved in committing the infringement. These assets will be used for football development programmes.

FIFA Code of EthicsFIFA Code of Conduct