logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

RaPP zhrnutie ohľadom prestupov

pondelok, 09.09.2019|Posledná aktualizácia 30.9.2019 14:14

RaPP zhrnutie ohľadom prestupov

 

Transfer hráča plnoletého bez zmluvy.

Článok 18 - Transfer hráča

(1) Transfer hráča môže byť dočasný (hosťovanie) alebo trvalý (prestup). Hosťovať môže výhradne profesionál, a to najdlhšie na obdobie, na ktoré má uzatvorenú zmluvu so svojím materským klubom. Prestúpiť počas registračného obdobia s obmedzením podľa článku 19 ods. 2 písm. b) a d) môže výhradne amatér.

(2) Prestup amatéra vykonáva výhradne matrika podľa matričnej príslušnosti klubu, do ktorého má byť hráč preregistrovaný.

(3) Transfer profesionála vykonáva výhradne matrika SFZ. Ak sa prestup hráča uskutočňuje prostredníctvom ISSF, je nový klub povinný pri žiadosti uviesť, či uzatvoril s hráčom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu alebo zmluvu o amatérskom vykonávaní športu v poznámke k žiadosti o prestup hráča.

(4) Príslušná matrika vykoná transfer na základe žiadosti podanej v ISSF v súlade s týmto poriadkom bezodkladne, najneskôr však do troch dní odo dňa vyjadrenia podľa odsekov 8 a 9. Dňom vykonania transferu príslušnou matrikou sa mení klubová príslušnosť hráča.

(5) Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby. Predčasné ukončenie hosťovania a návrat  do klubu, ktorý hráča na hosťovanie uvoľnil,sa do počtu registrácií podľa predchádzajúcej vety nezapočítava. Výnimkou z uvedeného pravidla je, ak dochádza k transferu hráča medzi dvoma klubmi patriacimi do dvoch rôznych zväzov s prekrývajúcimi sa súťažnými ročníkmi (t. z. začiatok súťažného ročníka je v lete/na jeseň oproti zime/jari), môže byť takýto hráč oprávnený štartovať v súťažných stretnutiach za tretí klub v priebehu daného súťažného ročníka za predpokladu, že v plnej miere splnil svoje zmluvné povinnosti s predchádzajúcimi klubmi. Na takéhoto hráča sa rovnako vzťahujú ustanovenia o registračných obdobiach ako aj o minimálnom trvaní zmluvy a musia byť dodržané.

(8) Hráč je povinný vyjadriť sa k žiadosti o vykonanie transferu do troch dní od podania žiadosti prostredníctvom ISSF. Ak sa hráč v tejto lehote nevyjadrí, matrika transfer nevykoná.

(11) V prípade prestupu amatéra sa súhlas materského klubu nevyžaduje, materskému klubu však vzniká nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Za prestup amatéra vzniká materskému klubu nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Dohoda podľa predchádzajúcej vety musí mať písomnú formu alebo musí byť uzatvorená prostredníctvom ISSF.

(12) Súhlas materského klubu sa vyžaduje v prípade

a) prestupu amatéra počas registračného obdobia s obmedzením podľa článku 19 ods. 2 písm. b) a d),

b) prestup amatéra, ktorý má s klubom platne uzatvorenú zmluvu o amatérskom vykonávaní športu podľa článku 24a.

(13) Materský klub je povinný sa k žiadosti podľa odseku 12 vyjadriť do troch dní od schválenia žiadosti hráčom. Ak materský klub v tejto lehote nevyjadrí súhlas s prestupom podľa prvej vety, príslušná matrika transfer nevykoná.

Transfer hráča podľa článku 24a, ktorý má zmluvu.

Zmluva

Článok 24a - Zmluva o amatérskom vykonávaní športu

(1) Zmluvou o amatérskom vykonávaní športu sa hráč zaväzuje vykonávať futbal za klub.

(2) Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti podľa odseku 4.

(3) Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na dobu určitú, najdlhšie na dvaroky odo dňa účinnosti zmluvy.

(4) Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí obsahovať tieto podstatné náležitosti

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu hráča alebo zákonného zástupcu hráča,

b) názov klubu, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra, ktorý klub zapísal a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene klubu,

c) obdobie trvania zmluvy,

d) druh športu -  futsal

e) výšku odmeny hráča a podmienky jej uhradenia, ak je vykonávanie futsalu odplatné,

f) deň začatia vykonávania futsalu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti

zmluvy,

g) deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,

h) miesto a dátum podpisu zmluvy.

(5) V zmluve o amatérskom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, najmä

a) používanie a zhodnocovanie osobnostných práv hráča,

b) podmienky podľa § 35 ods. 4 písm. c) a e) až i) zákona o športe.

(6) Ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, hráč vykonáva futbal ako inú

samostatnú zárobkovú činnosť. Výška odmeny hráča nesmie byť vyššia, ako je minimálna mzda

podľa osobitného predpisu.26)

(7) Hráč, ktorý uzatvoril zmluvu o amatérskom vykonávaní športu sa považuje za amatéra /§4 ods.

4 písm. a) zákona o športe/.

(8) Na zmluvu o amatérskom vykonávaní športu sa primerane použijú príslušné ustanovenia tohto

poriadku o zmluve medzi profesionálom a klubom, predovšetkým ustanovenia článku 27, 30 a 31.

(9) Na právne vzťahy hráča a klubu podľa zmluvy o amatérskom vykonávaní športu sa primerane

vzťahujú ustanovenia § 32 písm. a), b), d) až k), m) a n), § 33, 34, 38, 39, § 40 ods. 1, § 41 ods.

1 až 3, § 42, 43 a § 46 ods. 5 a 7 zákona o športe.

(10) Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená kedykoľvek aj bez udania dôvodu vypovedať zmluvu o amatérskom vykonávaní športu v súlade s § 38 ods. 2 písm. b) zákona o športe. Ak je daná výpoveď, zmluvný vzťah založený zmluvou o amatérskom vykonávaní športu sa skončí uplynutím jednomesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

(11) Ak hráč, ktorý má uzatvorenú zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, zrealizuje prestup do zahraničia (bez použitia TMS) bez ukončenia trvania zmluvy, dopustí sa disciplinárneho previnenia.

(12) V prípade transferu amatéra ktorý má s klubom platne uzatvorenú zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, sa vyžaduje súhlas materského klubu, pričom materský klub je povinný sa k žiadosti o transfer vyjadriť do troch dní od schválenia žiadosti hráčom. Ak materský klub v tejto lehote nevyjadrí súhlas s transferom podľa predchádzajúcej vety, príslušná matrika transfer nevykoná. Hráč je povinný vyjadriť sa k transferu podľa článku 18 ods. 8

(13) Za prestup amatéra podľa odseku 12 vzniká materskému klubu nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Dohoda podľa predchádzajúcej vety musí mať písomnú formu alebo musí byť uzatvorená prostredníctvom ISSF.

(14) Štandardizovaný vzor zmluvy o amatérskom vykonávaní športu tvorí prílohu č. 5.

(15) Štandardizovaný vzor výpovede v prípade uplatnenia postupu podľa odseku 10 tvorí prílohu č. 6.

Transfer z a do zahraničia.

Článok 23 - Osobitné ustanovenia o zahraničnom transfere bez použitia FIFA TMS

(1) Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na zahraničné transfery všetkých hráčov, okrem hráčov podľa článku 22, najmä na amatérov, ženy a hráčov futsalu. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na zahraničný transfer profesionála, ak má byť preregistrovaný zo zväzu, ktorý nie je aktívny v TMS.

(2) Každá žiadosť o registráciu musí byť podaná novým klubom počas jedného z registračných období zväzu.

(3) Po prijatí žiadosti podľa odseku 4 vyžiada nový zväz bezodkladne ITC od pôvodného zväzu. Zväz, ktorému bude doručený nevyžiadaný ITC, nie je oprávnený hráča zaregistrovať.

(4) Hráč s príslušnosťou ku klubu jedného zväzu môže byť preregistrovaný do klubu iného zväzu, len ak pôvodný zväz hráča doručil novému zväzu hráča ITC. Hráč je oprávnený štartovať v súťažnom stretnutí za nový klub až potom, čo bol ITC vydaný pôvodným zväzom a prijatý novým zväzom.

(5) Pôvodný zväz hráča je pri vytvorení ITC povinný priložiť k nemu medzinárodný hráčsky pas.

(6) Pôvodný zväz hráča je do siedmych dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie ITC povinný

a) vydať ITC v prospech nového zväzu hráča a zadať dátum ukončenia registrácie, alebo

b) zamietnuť žiadosť o vydanie ITC a uviesť dôvod zamietnutia.

(7) Ak nový zväz hráča nedostane odpoveď na žiadosť o ITC do 30 dní od podania žiadosti o vydanie ITC, je oprávnený provizórne hráča v novom klube zaregistrovať. Provizórna registrácia sa zmení na trvalú po uplynutí jedného roka odo dňa vyžiadania ITC. Komisia pre status hráčov FIFA môže provizórnu registráciu zrušiť, ak pôvodný zväz hráča dostatočne odôvodní, prečo sa k žiadosti o vydanie ITC nevyjadril.

(8) Nový zväz môže hráčovi udeliť dočasné oprávnenie štartovať za klub do konca prebiehajúceho súťažného ročníka na základe ITC doručeného faxom. Ak nebol do konca prebiehajúceho súťažného ročníka doručený novému zväzu originál ITC, považuje sa registrácia hráča za definitívnu.

Článok 23a - Transfer zo zahraničia

(1) Prestup hráča zo zahraničia bez použitia TMS je možné realizovať v registračných obdobiach podľa článku 19 ods. 2 písm. a) a c).

(2) Pri realizácii prestupu hráča zo zahraničia je nový klub povinný

a) riadne vyplniť tlačivo Žiadosť o transfer hráča - zahraničie,23) (dostupné v ISSF v časti

Dokumenty),

b) overiť podpis hráča na tlačive (na ľubovoľnej matrike ObFZ, RFZ, SFZ),

c) zaslať tlačivo a kópiu dokladu totožnosti (v prípade, ak hráč je cudzí štátny príslušník) na matriku SFZ.

Článok 23b - Transfer do zahraničia

(1) Prestup hráča do zahraničia bez použitia TMS je možné realizovať v registračných obdobiach zväzu, v ktorom má byť hráč zaregistrovaný.

(2) Po doručení žiadosti o vydanie ITC novým zväzom zašle matrika SFZ bezodkladne kópiu tejto žiadosti na e-mailovú adresu ISSF manažéra materského klubu hráča.

(3) Materský klub hráča je do siedmich dní povinný oznámiť matrike SFZ prípadné dôvody na zamietnutie uvoľnenia hráča do zahraničia; ak tak klub neučiní, platí, že takéto dôvody neexistujú a matrika SFZ hráča uvoľní.

Transfer maloletých hráčov.

Článok 20 - Osobitné ustanovenia o transfere maloletých hráčov

(1) Maloletý hráč je fyzická osoba, ktorá nedovŕšila 18 rokov svojho veku, ak podľa právneho poriadku, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr.19) Fyzická osoba vo veku 16 až 18 rokov, ktorá nadobudla plnoletosť uzavretím manželstva, preukazuje nadobudnutie plnoletosti predložením sobášneho listu.

(2) Transfer maloletého hráča je možné vykonať výhradne so súhlasom zákonného zástupcu hráča.

(3) Transfer maloletého hráča, ktorý nedovŕšil 15 rokov svojho veku, je možné okrem výnimky podľa odsekov 5 a 6 vykonať výhradne v rámci samosprávneho kraja21), kde má trvalý pobyt alebo obdobný pobyt. Transfer podľa predchádzajúcej vety je možné vykonať aj mimo územia samosprávneho kraja, kde má hráč trvalý pobyt alebo obdobný pobyt, ak vzdialenosť medzi miestom pobytu a sídlom klubu nie je viac ako 100 km. Výnimkou je transfer maloletého hráča podľa odseku 5 a 6. Výpočet vzdialenosti sa riadi podľa webovej stránky www.google.sk/maps.

(4) Transfer maloletého hráča, ktorý dovŕšil 15 rokov svojho veku, je možné vykonať výhradne v rámci samosprávneho kraja, kde má hráč trvalý pobyt alebo obdobný pobyt. Transfer podľa predchádzajúcej vety je možné vykonať aj mimo územia samosprávneho kraja, kde má hráč trvalý pobyt alebo obdobný pobyt, ak vzdialenosť medzi miestom pobytu a sídlom klubu nie je viac ako 100 km. Transfer maloletého hráča mimo územia samosprávneho kraja kde má hráč trvalý pobyt alebo obdobný pobyt a vzdialenosť je viac ako 100 km, je možné vykonať, len ak je samosprávny kraj kde má sídlo klub, do ktorého má byť hráč zaregistrovaný zhodný so samosprávnym krajom, kde má sídlo stredná škola, ktorú hráč navštevuje. Klub, ktorý chce takéhoto hráča zaregistrovať je povinný predložiť príslušnej matrike potvrdenie o návšteve strednej školy a informáciu o spôsobe ubytovania hráča a o dozore pri mimoškolských aktivitách. Výnimkou je transfer maloletého hráča podľa odseku 5 a 6. Výpočet vzdialenosti sa riadi podľa webovej stránky www.google.sk/maps.

(5) Transfer maloletého hráča, ktorý navštevuje gymnázium s osemročným vzdelávacím programom, je možné vykonať výhradne v rámci samosprávneho kraja, kde má hráč trvalý pobyt alebo obdobný pobyt. V odôvodnených prípadoch je možné vykonať transfer podľa predchádzajúcej vety aj mimo územia samosprávneho kraja, kde má hráč trvalý pobyt alebo obdobný pobyt, ak vzdialenosť medzi miestom pobytu a sídlom klubu nie je viac ako 100 km. Transfer maloletého hráča mimo územia samosprávneho kraja kde má hráč trvalý pobyt alebo obdobný pobyt a vzdialenosť je viac ako 100 km, je možné vykonať, len ak je samosprávny kraj kde má sídlo klub, do ktorého má byť hráč zaregistrovaný zhodný so samosprávnym krajom, kde má sídlo gymnázium s osemročným vzdelávacím programom, ktoré hráč navštevuje. Klub, ktorý chce takéhoto hráča zaregistrovať je povinný predložiť príslušnej matrike potvrdenie o návšteve gymnázia s osemročným vzdelávacím programom a informáciu o spôsobe ubytovania hráča a o dozore pri mimoškolských aktivitách. Výpočet vzdialenosti sa riadi podľa webovej stránky www.google.sk/maps.

(6) Transfer maloletého hráča do klubu s licenciou Akadémie alebo ÚTM je možné vykonať bez územného obmedzenia podľa odsekov 3 až 5. Klub, ktorý chce takéhoto hráča zaregistrovať je povinný predložiť príslušnej matrike potvrdenie o návšteve školy v okrese, kde má klub sídlo a informáciu o spôsobe ubytovania hráča a o dozore pri mimo školských aktivitách (optimálne životné štandardy v hosťovskej rodine alebo v ubytovni klubu, ustanovenie výchovného poradcu v klube a pod.); to neplatí pre mestá Bratislava a Košice, ktoré sú rozdelené na mestské časti - okresy, kde je možné pri sídle klubu v mestskej časti, zabezpečiť školu v rámci celého mesta a v prípade, kedy hráč navštevuje školu a triedu podľa § 12 ods. 5 písm. a) a b) a § 12 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(7) Ak má maloletý hráč povolené štúdium podľa individuálneho učebného plánu, je možné vykonať transfer mimo samosprávneho kraja kde má trvalý pobyt alebo obdobný pobyt aj v prípade, ak nie je samosprávny kraj kde má sídlo klub, do ktorého má byť hráč zaregistrovaný, zhodný so samosprávnym krajom, kde má sídlo stredná škola, ktorú hráč navštevuje.

(8) Transfer maloletého hráča, ktorý ukončil povinnú školskú dochádzku, je možné vykonať mimo územia samosprávneho kraja, kde má hráč trvalý pobyt alebo obdobný pobyt, na základe písomného prehlásenia zákonného zástupcu hráča o ukončení povinnej školskej dochádzky hráča.

(9) Transfer maloletého hráča do klubu s licenciou Akadémie a ÚTM je možné vykonať bez

obmedzenia. Klub, ktorý chce takéhoto hráča zaregistrovať je povinný predložiť matrike SFZ nasledovné dokumenty

a) súhlas zákonného zástupcu maloletého hráča,

b) potvrdenie o návšteve školy v okrese, kde má klub sídlo,

c) informáciu o spôsobe ubytovania hráča a o dozore pri mimoškolských aktivitách (optimálne životné štandardy v hosťovskej rodine alebo v ubytovni klubu, ustanovenie výchovného poradcu v klube a pod.).

(10) Zahraničný transfer maloletého hráča nie je možné vykonať, okrem výnimiek keď

a) sa zákonný zástupca maloletého hráča presťahuje do krajiny, kde má klub sídlo z dôvodov, ktoré sa neviažu na futsal,

b) sa transfer maloletého hráča vo veku od 16 do 18 rokov uskutočňuje v rámci Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

V takomto prípade je nový klub povinný splniť minimálne nasledovné povinnosti

i. zabezpečiť maloletému hráčovi adekvátnu futbalovú výchovu a tréning podľa

najvyšších národných štandardov (Akadémia),

ii. zabezpečiť maloletému hráčovi vzdelávací proces na strednej škole, ktorý hráčovi

umožní inú než futbalovú kariéru, ak prestane hrať profesionálne futbal,

iii. zabezpečiť, aby bolo o maloletého hráča počas mimoškolských a mimofutbalových aktivít riadne postarané (optimálne životné štandardy v hosťovskej rodine alebo v ubytovni klubu, ustanovenie výchovného poradcu v klube a pod.),

iv. pri registrácii maloletého hráča preukázať, že splnil povinnosti podľa tohto odseku,

c) má maloletý hráč trvalý pobyt do 50 km od štátnej hranice a klub susediaceho zväzu, v ktorom chce byť hráč zaregistrovaný má sídlo do 50 km od tejto štátnej hranice. Maximálna vzdialenosť medzi bydliskom hráča a sídlom klubu je 100 km. V takýchto prípadoch musí hráč zostať bývať v mieste trvalého pobytu a oba zainteresované zväzy musia k takejto registrácii udeliť súhlas.

(11) Ustanovenia odseku 10 sa vzťahujú aj na každého maloletého hráča, ktorý ešte nebol registrovaný v žiadnom klube a nie je občanom štátu, v ktorom sa chce prvýkrát zaregistrovať.

(12) Každý zahraničný transfer podľa odseku 10 a každá prvá registrácia podľa odseku 11 podlieha schváleniu subkomisie ustanovenej na tento účel Komisiou FIFA pre hráčsky status (Players' Status Committee). Žiadosť o schválenie registrácie podáva zväz, v ktorom má byť hráčzaregistrovaný. Pôvodný zväz hráča má možnosť k žiadosti podať svoje stanovisko. Žiadosť oregistráciu musí byť schválená skôr, než zväz požiada o vydanie ITC alebo než zväz zaregistrujehráča po prvýkrát.

(13) Procesné pravidlá pre podávanie žiadosti podľa odseku 9 upravuje príloha 2 FIFA RSTP.

(14) K žiadosti o zahraničný transfer maloletého hráča podľa odseku 10 je klub povinný predložiť matrike SFZ dokumenty podľa prílohy č. 7 doporučenou poštou alebo prostredníctvom e-mailu. Dokumenty zasielané prostredníctvom e-mailu musia byť predložené výlučne vo formáte PDF, pričom všetky dokumenty podľa predchádzajúcej vety je žiadateľ povinný zaslať preložené do jedného z úradných jazykov FIFA.

Článok 27 - Registrácia zmluvy

(1) Registráciu zmlúv podľa článku 24 a 24a vykonáva matrika SFZ v súlade s § 17 ods. 2 písm. c) zákona o športe.

(2) Zmluva sa predkladá na registráciu minimálne v troch rovnopisoch (origináloch) alebo notársky osvedčených kópiách, po jednom pre každú zmluvnú stranu a jeden na účely registrácie a archivácie v registri zmlúv, a to v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v jednom z oficiálnych jazykov FIFA; ak zmluva nebola uzatvorená v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v oficiálnom jazyku FIFA, je predkladateľ povinný predložiť aj úradný preklad do slovenského jazyka alebo do oficiálneho jazyka FIFA.

(3) Matrika SFZ zmluvu zaregistruje do 15 dní odo dňa predloženia zmluvy, ak je zmluva v súlade s týmto poriadkom.Matrika SFZ označí prvú stranu zmluvy registračným číslom zmluvy a každú stranu zmluvy odtlačkom pečiatky matriky a dva rovnopisy zmluvy zašle zmluvným stranám na adresu uvedenú v zmluve.