logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY
piatok, 12.10.2018|Posledná aktualizácia 30.9.2019 14:29

Rozpis súťaže

 

FUTSALOVÁ EXTRALIGA ŽIEN ROZPIS SÚŤAŽE NA ROČNÍK 2018/2019 (ďalej iba "RS")

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. RIADENIE SÚŤAŽÍ 

a) Občianske združenie SLOVENSKÝ FUTSAL (ďalej len ,,SF") prostredníctvom Komisie pre riadenie súťaží SF (ďalej iba "Exekutíva") a jej Subkomisie pre riadenie ženského futsalu SF (ďalej len "ŽF SF") na základe čl. 27 Súťažného poriadku (ďalej len ,,SP") priamo riadi Ženská futsalová extraliga (ďalej iba "ŽFE"). b) Pre finančné toky v priamo riadených súťažiach SF je vedený bankový účet - Tatra Banka, a.s. číslo 2625762389/1100 - IBAN: SK80 1100 0000 0026 2576 2389 (ďalej iba "BÚ")

2. DEFINÍCIA SÚŤAŽE 

a) Najvyššou súťažou vo futsale žien v Slovenskej republike v súťažnom ročníku 2018/2019 je súťaž v kategórii žien, z ktorej vzíde Majster Slovenska v kategórii žien pre ročník 2018/2019.

b) Do ŽFE 2018/2019 budú zaradené všetky kluby po splnení podmienok tohto Rozpisu súťaže (ďalej iba "RS"), majú uhradené všetky záväzky z predchádzajúcich období voči SFZ, SF a ostatným členom SF, s výnimkou prebiehajúcich sporov, a v stanovenej lehote podali cez ISSF prihlášku do súťaže, s výnimkou klubov 1.SLF, ktoré majú povinnosť podať prihlášku v lehote prihlásenia svojho družstva do 1.SLF. ERM následne s konečnou platnosťou rozhodne o zaradení družstiev do súťaže (viď. príloha č. 1 RS).

c) Kluby zaradené do ŽFE súťažného ročníka 2018/2019 sú povinné mať právnu subjektivitu, byť zaregistrované v ISSF a mať vytvorený post klubového manažéra evidovaného v ISSF.

3. USPORIADATEĽ 

 a) Pre účely riadenia súťaže sa kluby zaradené do súťaže rozdelia do "dvojičiek", prednostne dohodou klubov; v prípade ostatných klubov, ktoré sa nedohodnú o rozdelení do "dvojičiek", s konečnou platnosťou o "dvojičkách" rozhodne E-RM.

b) Vylosované stretnutia ŽFE 2018/2019 sa rozdelia "dvojičkovým spôsobom" do príslušných blokov zápasov, pre ktoré sa zároveň určí usporiadateľ. 

c) Usporiadateľom uvedených blokov zápasov sú kluby, v halách ktorých sa tieto zápasy podľa článku A/4 a A/5 tohto RS odohrajú. Usporiadateľ sa riadi ustanoveniami Súťažného poriadku SF (ďalej iba "SP"), VII. časť, prvá a druhá hlava, Článok 50 až 55, a zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. HRACIE DNI A ÚRADNÉ HRACIE ČASY 

a) ŽFE sa začína 15.12.2018 . Ďalšie bloky zápasov sa odohrajú v kalendárnych týždňoch, ktoré sú kalendárom určené pre stretnutia ŽFE 2018/2019. Termínovník súťaže je prílohou č. 2 tohto RS. 

b) K zmenám v termínovníku môže dôjsť iba na základe súhlasného stanoviska všetkých družstiev príslušného bloku zápasov, ktorého sa zmena týka, a nahlásením takto odsúhlaseného náhradného termínu odohratia bloku zápasov usporiadateľom na email: women@futsalslovakia.sk. E-RM následne s konečnou platnosťou rozhodne o náhradnom termíne bloku zápasov. 

c) Hracie dni vo ŽFE nie sú stanovené. Usporiadateľ príslušného bloku zápasov je povinný najneskôr 21 dní pred začiatkom kalendárneho týždňa, ktorý je v termínovníku určený pre príslušný blok zápasov ŽFE 2018/2019, oznámiť na email: women@futsalslovakia.sk a na oficiálne emailové adresy zúčastnených klubov termín hracieho dňa a úradný hrací čas prvého zápasu príslušného bloku zápasov. Tento úradný hrací čas musí byť usporiadateľom stanovený v rozmedzí od 10.00 h., ďalšie zápasy príslušného bloku zápasov sa hrajú v intervaloch + 1 hod., + 2 h 15 min., + 3 h 15 min. (tzn. medzi skončením 2. zápasu a začiatkom 3. zápasu je povinná 15-minútová prestávka). Termín hracieho dňa nemôže byť stanovený na deň, v ktorom niektorý zo zúčastnených klubov hrá majstrovský zápas mužov, ak sa kluby príslušného bloku zápasov nedohodnú inak. 

d) Po dohode všetkých zainteresovaných družstiev príslušného bloku zápasov a po súhlase E-RM je možné hrať aj v iné hodiny v týždni. 

e) V prípade, ak usporiadateľ príslušného bloku zápasov nedodrží termín nahlásenia začiatku príslušného bloku zápasov podľa písm. c) tohto článku RS, iný termín môže stanoviť len po dohode so všetkými účastníkmi príslušného bloku zápasov. Takto oneskorené nahlásenie termínu sa spoplatňuje nasledovne: 

1. oznámenie zaslané v lehote 20 - 14 dní pred začiatkom kalendárneho týždňa, ktorý je v termínovníku určený pre príslušný blok zápasov ŽFE 2018/2019: 20 eur 

2. oznámenie zaslané v lehote 13 - 7 dní pred začiatkom kalendárneho týždňa, ktorý je v termínovníku určený pre príslušný blok zápasov ŽFE 2018/2019: 40 eur. 

3. oznámenie zaslané v lehote 7 a menej dní pred začiatkom kalendárneho týždňa, ktorý je v termínovníku určený pre príslušný blok zápasov ŽFE 2018/2019: 60 eur. 

f) Ustanovenie písm. e) tohto článku RS sa primerane vzťahuje aj na prípadné dohody o zmenách termínov v zmysle písm. d) tohto článku RS.

g) Po splnení všetkých potrebných náležitostí súvisiacich so zmenou termínu príslušného bloku zápasov, E-RM oznámi svoje rozhodnutie v ÚS, resp. ak to z časových dôvodov nie je možné, oznámi to e-mailovou formou zainteresovaným subjektom.

h) Všetky dohrávky musia byť odohrané najneskôr pred riadnym termínom nasledujúceho bloku zápasov. V prípade, že sa kluby nevedia dohodnúť na náhradnom termíne príslušného bloku zápasov podľa písm. e) tohto RS alebo dohrávky podľa tohto odseku, je rozhodnutie o termíne stretnutia plne v kompetencii E-RM. 

i) V prípade predloženia potvrdenia o epidémii vyhlásenej príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, prípadne potvrdenia o PN, v čase konania príslušného bloku, alebo v prípade problémov s uvoľňovaním hráčok počas vyučovania zo školy (potrebné je dokladovať potvrdenie školy o neuvoľnení žiaka z vyučovacieho procesu), a to u nadpolovičnej väčšiny hráčok uvedených na súpiske družstva, E-RM príslušný blok stretnutí preloží na najbližší ňou určený termín. 

j) Ak klub nenastúpi, prípadne oznámi nenastúpenie na blok zápasov v kratšej lehote ako 7 dní, E-RM určí nenastúpenému klubu povinnosť uhradiť finančnú refundáciu preukázateľných nákladov usporiadateľa a SF, max. do výšky 300 €.

5. MODEL SÚŤAŽE A VYŽREBOVANIE 

a) ŽFE 2018/2019 sa hrá dlhodobo systémom "dvakrát každý s každým" s rozdelením vylosovaných stretnutí do blokov zápasov, ktoré sú prílohou č. 3 tohto RS. 

b) Každý blok zápasov obsahuje rozpis zápasov s nasledovným usporiadaním: domáci 1 - hostia 1, domáci 2 - hostia 2, domáci 1 - hostia 2, domáci 2 - hostia 1. Účastníci príslušného bloku zápasov sa môžu dohodnúť aj na inom usporiadaní zápasov; takúto dohodu oznamuje usporiadateľ stretnutia najneskôr 7 dní pred termínom príslušného bloku emailom na adresu women@futsalslovakia.sk. 

c) Po odohratí dlhodobej súťaže podľa písm. a) tohto RS sa určí konečné poradie ŽFE 2018/2019. Víťazom ŽFE 2018/2019 je to mužstvo, ktoré sa v konečnom poradí umiestnilo na 1. mieste tabuľky, a získava titul Majster Slovenska vo futsale žien.

6. O STRETNUTÍ 

a) ŽFE 2018/2019 sa hrá podľa platných Pravidiel futsalu FIFA, SP SF a tohto RS, pričom výklad tohto RS prináleží výlučne Exekutíve. b) Riadiaci orgán súťaže svoje rozhodnutia súvisiace so súťažou podľa tohto RS bude zverejňovať v úradných správach SF a ich zaslaním na oficiálne e-mailové adresy účastníkov súťaže. Všetky pokyny, zmeny a nariadenia takto zverejnené sú pre všetky družstvá a zainteresované osoby záväzné. c) Stretnutia sa hrajú v schválených športových halách účastníkov ŽFE, ktoré sú usporiadateľom stretnutia alebo príslušného zápasového bloku. Športové haly musia byť nahlásené E-RM (women@futsalslovakia.sk) spolu s oznámením ÚHČ usporiadateľom podľa A/4/c tohto RS.

d) Klubový manažér usporiadujúceho družstva v súčinnosti s klubovými manažérmi ostatných zúčastnených klubov a s delegovaným rozhodcom zabezpečí vyplnenie Zápisu o stretnutí v systéme ISSF najneskôr 15 minút pred UHČ prvého stretnutia a následne ihneď po odohratí každého predchádzajúceho zápasu. Pred stretnutím sa rozhodcom stretnutia nepredkladajú registračné preukazy hráčky (ďalej iba "RPH"), resp. doklady totožnosti, predložia sa iba v prípade konania konfrontácie hráčok. V prípade, že hráčka nemá k dispozícii RPH vydaný SFZ, musí mať pre prípad konfrontácie doklad totožnosti s fotografiou. V prípade výpadku pripojenia, resp. technických problémov v mieste konania stretnutia sa vypíše pred a po každom stretnutí papierový Zápis o stretnutí, ktorý potom R najneskôr do 3 hodín po skončení posledného stretnutia edituje do ISSF systému. 

e) Usporiadateľ stretnutia je povinný zabezpečiť na stretnutiach kvalifikovanú zdravotnú službu (lekár alebo kvalifikovaný zdravotník s platným osvedčením a s potrebnými zdravotnými potrebami), ktorá je povinná zabezpečiť zdravotnú starostlivosť o všetkých účastníkov stretnutia. 

 f) Hracia doba stretnutí je 2 x 20 minút hrubého času s 5 minútovou prestávkou medzi polčasmi, s tým, že posledné tri minúty stretnutia sa hrá čistý čas. Hracia doba musí byť odmeriavaná elektronickou časomierou, pričom za jej kvalifikovanú obsluhu zodpovedá usporiadateľ. Právo upraviť čas odmeriavaný časomierou má výlučne rozhodca stretnutia. 

 g) Hráčky musia nastupovať na majstrovské stretnutia v jednotnom ustrojení podľa Pravidiel futsalu FIFA. Čísla dresov musia byť od 1 do 99 a musia byť zhodné s číslami uvedenými v Zápise o stretnutí. V prípade použitia piatej hráčky v poli (hra power-play) musí mať táto hráčka oblečený dres s číslom zhodným so svojim číslom uvedeným v Zápise o stretnutí, prípadne rozlišovaciu vestu, vo farbe rozdielnej od farby ostatných aktérov stretnutia. 

 h) Hráčky sa pri rozcvičovaní pred a počas zápasu riadia pokynmi rozhodcov. Všetky hráčky uvedené v zápise o stretnutí sú povinní mať na sebe rozlišovací dres, ktorý v okamihu striedania odovzdajú striedanej hráčke. 

i) Pred začiatkom súťaže si určí každý klub farbu dresov, trenírok a štulpní hráčok, brankárok, náhradných brankárok a hráčok pre power-play, v ktorých bude povinne hrať domáce zápasy. Prehľad farieb dresov bude súčasťou prílohy č. 1 tohto RS. Hosťujúce družstvá musia mať so sebou dresy farebne odlišné od dresov hráčok a brankárok domácich družstiev. V prípade zmeny farebnej kombinácie dresov počas sezóny je klub povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť na e-mailovú adresu riadiaceho orgánu (women@futsalslovakia.sk) a až po oznámení tejto skutočnosti úradnou správou je klub oprávnený začať používať novú farebnú kombináciu dresov. 

 j) Ak nemôže byť stretnutie odohrané, alebo dohrané z vyššej moci, bude znovu odohrané v termíne stanovenom riadiacim orgánom. Ak sa stretnutie nekoná pre nedostavenie sa súpera k stretnutiu, nezúčastnený klub je povinný uhradiť SF preukázateľné náklady spojené s rozhodcami a prenájmom športovej haly. 

 k) Víťaz stretnutia získava tri body, v prípade nerozhodného výsledku získavajú obidva kluby po jednom bode, za prehru nezíska klub žiadny bod. Oficiálnym dokumentom pre hodnotenie výsledkov je Zápis o stretnutí. l) Domáci klub je povinný z každého svojho stretnutia natočiť videozáznam a najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia ho poslať cez www.uschovna.cz na e-mail: women@futsalslovakia.sk.

m) Kluby sú povinné zasielať komentár k odohraným stretnutiam do 48 hodín po skončení príslušného bloku zápasov na e-mailovú adresu redakcia@futsalslovakia.sk. Družstvá, ktoré si túto povinnosť nesplnia, je automaticky uložená pokuta 20 eur. n) Klub, ktorý sa odhlási (odstúpi) po vylosovaní súťaže, je uložený finančný postih 1000 € na základe čl. 17 bod 5 SP; neplatí pre účastníkov Varta Futsal Ligy, na ktorých sa vzťahuje finančný postih v zmysle dokumentu Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018-2019.

7. ŠTART HRÁČOK A SÚPISKA 

a) Vo ŽFE 2018/2019 štartujú hráčky, ktoré musia byť registrované v systéme ISSF a pri každom stretnutí sa pri ich nahraní na zápasovú súpisku automaticky pridajú aj na sezónnu súpisku družstva. Takto registrované hráčky nemôžu byť súčasne hráčkami iného klubu, a to ani v inej vekovej kategórii. Hráčky môžu nastúpiť aj v inej vekovej kategórii, ak to povoľujú platné normy SF. Hráčky však nemôže v ten istý deň nastúpiť za dve družstvá, v ktorých má právo štartovať v súťažiacich v rôznych vekových kategóriách. Hráčky štartujú na vlastné nebezpečenstvo, za lekársku prehliadku zodpovedá materský klub, v ktorom je hráč riadne registrovaný. 

b) Štart hráčok vo vzťahu k súpiske sa riadi SP s podmienkou, že na súpiske môžu byť uvedené max. dve hráčky s občianstvom mimo Európskej únie.

8. NAHLASOVANIE VÝSLEDKOV 

a) Delegovaný rozhodca je povinný zaznamenať všetky údaje o zápase v ISSF systéme bezprostredne po skončení každého stretnutia. V prípade výpadku ISSF systému alebo iného dôvodu povinný ihneď po skončení stretnutí príslušného bloku zápasov podať informáciu o stretnutiach na mail women@futsalslovakia.sk. V prípade nesplnenia si týchto povinností budú voči rozhodcom vyvodené príslušné disciplinárne dôsledky.

9. DELEGOVANÉ OSOBY NA STRETNUTIA 

a) Na stretnutia ŽFE 2018/2019 sú Exekutívou SF delegovaní rozhodcovia R, R2, príp. D, ktorých schválil Výkonný výbor SF v nominačnej listine pre súťažný ročník 2018/2019 tak, aby bola spravidla dodržaná vzdialenosť ich miesta bydliska od miesta konania stretnutí maximálne 70 km, pokiaľ riadiaci orgán neustanoví inak. 

b) Delegované osoby sú povinné dostaviť sa na miesto stretnutia najneskôr 30 minút pred stanoveným ÚHČ prvého zápasu.

10. ZASTAVENIE ČINNOSTI

a) Všetky kluby sú povinné viesť si vlastnú evidenciu napomínaných hráčok. V prípade napomenutia hráča ŽK znamenajúcou zastavenie činnosti v zmysle Disciplinárneho poriadku (5., 9,. 12. ŽK) alebo ČK v prvom stretnutí družstva v príslušnom bloku zápasov, hráčka nesmie nastúpiť v ďalšom stretnutí družstva tohto bloku; v opačnom prípade sa štart takejto hráčky považuje za neoprávnený. V prípade nezrovnalostí je rozhodujúca evidencia Exekutívy SF.

B. HOSPODÁRSKE ZÁSADY

1. NÁKLADY NA SÚŤAŽ 

a) Každý klub zaradený do ŽFE 2018/2019 hrá stretnutia na vlastné náklady, s výnimkami uvedenými v písm. b) a c) tohto RS. Štartovné sa neustanovuje a zábezpeka je 150 EUR. 

b) Výdavky spojené s náhradou nákladov pre delegované osoby (R, R2, D) vo výške stanovenej v článku B/2 tohto RS uhrádza SF podľa vyúčtovania riadiaceho orgánu. 

c) Výdavky spojené s nákladmi usporiadateľa na prenájom športovej haly uhrádza SF na základe faktúry bezhotovostným prevodom na účet priamo prevádzkovateľovi haly, alebo klubu príp. regiónu, ktorý bol usporiadateľom príslušného bloku zápasov, pričom v tomto prípade súčasťou faktúry kluby resp. regiónu musí byť doklad vystavený prevádzkovateľom športovej haly. SF vykoná úhrady najskôr k 15. dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prišlo k ich vzniku.

2. NÁHRADY PRE DELEGOVANÉ OSOBY 

a) Za stretnutie ŽFE prináleží delegovaným osobám náhrada vzniknutých odevných, stravných a iných nákladov vo výške 12 eur / za každý zápas (v prípade zápasu "dvojičiek" 25 eur) a cestovné z miesta bydliska do miesta konania stretnutí vo výške 0,12 eur na 1 km (v prípade delegovaných osôb s bydliskom v mieste konania stretnutia sa poskytuje paušálna náhrada vo výške 5 eur).

3. SADZBY POPLATKOV A POKÚT: 

a) disciplinárne konanie s hráčkou - sadzobník SFZ, 

b) disciplinárne konanie s klubom - sadzobník SFZ, 

c) disciplinárne konanie s funkcionárom klubu - sadzobník SFZ, 

d) disciplinárne konanie s rozhodcom a delegátom - sadzobník SFZ,

e) ostatné sadzby poplatkov a pokút sú uvádzané v jednotlivých častiach tohoto RS, v dokumente Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018-2019, prípadne sú zadefinované v ISSF.

4. REALIZÁCIA PLATIEB 

a) Všetky platby, vrátane disciplinárnych a administratívnych poplatkov, sa realizujú na základe mesačnej zbernej faktúry z ISSF. 

 b) Platby (mesačnú zbernú faktúru) sú kluby povinné uhradiť v lehote splatnosti faktúry. V prípade nezrealizovania tejto úhrady, bude klubu automaticky uložená sankcia podľa RS najvyššej futsalovej súťaže dospelých. V prípade nezrealizovania úhrady, bude klubu zastavená činnosť s aplikáciou Disciplinárneho a Súťažného poriadku.

C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. NÁMIETKY A SŤAŽNOSTI  

a) Námietky a sťažnosti je možné podať v súlade dokumentom Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018-2019.

2. PLATNOSŤ NORIEM SLOVENSKÉHO FUTSALU 

a) Platné normy futsalu, ktorých súčasťou sú nasledovné platné dokumenty: Stanovy SF, Súťažný poriadok SF, Disciplinárny poriadok SFZ, Registračný a prestupový poriadok SFZ, Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch Slovenského futsalu a Pravidlá futsalu FIFA v platnom znení vydanom v SR sú záväzné pre všetky kluby, osoby, ako aj pre orgány SF, pokiaľ tento RS súťaže nestanovuje inak. 

b) Zúčastnené strany sa zaväzujú dodržiavať tieto normy a prípadné spory riešiť výlučne podľa týchto noriem. 

c) Tento RS je neoddeliteľnou súčasťou Súťažného poriadku SF a je záväzný pre všetky zainteresované strany. Výklad tohto dokumentu vykonáva Exekutíva SF po prerokovaní s Výkonným výborom SF. 

d) Tento RS nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia VV SF a jeho vydaním strácajú účinnosť všetky predchádzajúce normy takéhoto typu. 

e) Oblasti riadenia súťaže neupravené týmto RS sa primerane riadia dokumentom Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018-2019. 

f) Tento RS schválil VV SF dňa 1.2.2018 a počas súťažného ročníka môže byť zmenený, doplnený alebo inak upravovaný len po schválení VV SF. 

g) Tento RS môže byť pre účely prípravy obdobného dokumentu pre súťažný ročník 2019/2020 pripomienkovaný ktorýmkoľvek členom SF počas celého súťažného ročníka 2019/2020.

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 a) SF sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde v súvislosti s riadením juniorských súťaží v sezóne 2018-2019 do styku a ktoré v tejto súvislosti so súhlasom dotknutých osôb spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov sezóny 2018-2019. 

b) SF zaväzuje mlčanlivosťou o osobných údajoch všetky fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi v súvislosti s riadením juniorských súťaží v sezóne 2018-2019.

D. Prílohy

1. Mužstvá zaradené do súťaže, adresár klubov ŽFE 

2. Termínovník ŽFE 

3. Rozpis stretnutí v jednotlivých blokoch zápasov