logo

Smernica Fair play

streda, 02.01.2019|Posledná aktualizácia 30.9.2019 14:27

Smernica Fair play

 

Smernica pre hodnotenie fair play v podmienkach Slovenského futsalu z 02. septembra 2017 

Komisia pre riadenie súťaží Slovenského futsalu vypracovala túto smernicu: 

Článok I Všeobecné ustanovenie 
(1) Táto smernica upravuje podmienky a postup hodnotenia družstiev klubov v súťažiach v pôsobnosti Slovenského futsalu (ďalej len "SF") na všetkých stupňoch riadenia a úrovniach s ohľadom na dodržiavanie princípu fair play a spôsob odmeňovania za dodržiavanie tohto princípu. 

(2) Podmienky jednotlivých súťaží fair play určuje riadiaci orgán súťaže v súlade s touto smernicou v rozpise súťaží pred začiatkom súťažného ročníka. Rozpis súťaže môže ustanoviť primerané použitie tejto smernice aj na hodnotenie a odmeňovanie jednotlivcov za dodržiavanie princípu fair play. 

(3) Účelom tejto smernice je posilniť športový prístup a správanie sa hráčov, realizačných tímov, funkcionárov a divákov, a tým zvýšiť potešenie všetkých, ktorí sú v hre zapojení. 

(4) Na účely tejto smernice sa rozumie 

a) princípom fair play konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré sú v protiklade s koncepciou športového víťazstva za každú cenu, princípmi, ktoré podporujú integritu a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich, a zdôrazňujú úctu k človeku ako k osobnosti a hodnotu každého jednotlivca účastného na športovom podujatí,
b) realizačným tímom tréner, asistent trénera, lekár, masér, fyzioterapeut, kustód, vedúci družstva a iná osoba, ktorá je uvedená v zápise o stretnutí, 
c) funkcionárom vlastník, predseda, prezident alebo generálny manažér klubu, zástupca klubu zodpovedný za organizáciu podujatia, hlavný usporiadateľ, člen usporiadateľskej služby, bezpečnostný manažér a koordinátor styku s fanúšikmi,
d) rozhodcom rozhodca, asistent rozhodcu, pomocný rozhodca alebo iná osoba delegovaná zväzom,
e) podstatným počtom divákov počet divákov prítomných na stretnutí, ktorý podstatne ovplyvňuje atmosféru na stretnutí. 

Článok II Postup hodnotenia podľa fair play kritérií 

(1) Delegát zväzu vo funkcii delegáta stretnutia vykoná hodnotenia stretnutia po skončení stretnutia po konzultácii s rozhodcom a druhým rozhodcom, na základe týchto fair play kritérií: 

a) udelené červené a žlté karty,
b) rešpektovanie súpera,
c) rešpektovanie rozhodcov,
d) správanie sa členov realizačného tímu a funkcionárov,
e) správanie sa divákov na stretnutí. 

(2) Delegát zväzu pri hodnotení stretnutia podľa ods. 1 písm. b) až e) prihliada na pomer medzi kladnými a zápornými prejavmi. Družstvo je hodnotené od jedného bodu po 2 desať bodov, pričom desať bodov je maximum. Ak prevyšujú kladné prejavy, hodnotenie sa posúva od jedného k desiatim bodom. 

Článok III Červené a žlté karty 

(1) Družstvo má na začiatku stretnutia pridelených desať bodov. Za každú udelenú žltú kartu hráčovi sa družstvu odrátava jeden bod. Za každú udelenú červenú kartu sa družstvu odrátavajú tri body. 

(2) Ak je hráč vylúčený za dve žlté karty, družstvu sa odrátavajú tri body; na žlté karty vedúce k vylúčeniu sa neprihliada. 

(3) Ak je hráč vylúčený za udelenú žltú kartu a priamo nasledujúcu červenú kartu, družstvu sa odrátavajú štyri body za obe udelené karty (jeden plus tri). (4) Za udelené karty môže družstvo v stretnutí získať aj záporné skóre. 

Článok IV Rešpektovanie súpera 

(1) Delegát zväzu pri hodnotení rešpektovania súpera si všíma najmä preukazovanie úcty hráča súperovi a zabezpečovanie konania v duchu fair play aj ostatnými spoluhráčmi a ostatnými členmi družstva. 

(2) Za kladné prejavy rešpektovania súpera sa považujú najmä tieto: 

a) snaha nezdržiavať čas (napr. zahratie loptou rýchlo späť i v prípade, keď družstvo vyhráva),
b) vytváranie priaznivej atmosféry na hracej ploche,
c) úprimná pomoc súperovi vstať z hracej plochy,
d) pomoc zranenému súperovi,
e) gratulácia súperovi k víťazstvu,
f) podanie si rúk po skončení stretnutia,
g) mimoriadne gestá fair play (napr. upozornenie rozhodcu, že kop z autu alebo rohový kop mal zahrávať súper, priznanie sa k faulu),
h) upokojenie a usmernenie spoluhráča na hru, keď sa správa nervózne a nešportovo voči súperovi. 

(3) Za záporné prejavy nerešpektovania súpera sa považujú najmä tieto: 

a) nešportové správanie sa hráča voči súperovi, 
b) surová hra voči súperovi,
c) filmovanie a predstieranie zranenia alebo porušenia pravidiel futsalu,
d) zdržovanie hry,
e) použitie nepovolenej výstroje,
f) opľutie súpera,
g) používanie pohoršujúcich, posmešných, poburujúcich, urážlivých alebo hanlivých výrokov alebo gest na adresu súpera,
h) sústavné porušovanie pravidiel futsalu nečistým spôsobom hry,
i) používanie skrytých priestupkov proti pravidlám futsalu mimo pozornosti rozhodcov,
j) sústavné provokovanie súpera verbálne alebo fyzickým kontaktom mimo boja 3 o loptu,
k) hrubé nešportové správania sa mimo súboja o loptu,
l) prejavy rasizmu, xenofóbie alebo inej diskriminácie. 

Článok V Rešpektovanie rozhodcov 

(1) Delegát zväzu pri hodnotení rešpektovania rozhodcov si všíma najmä preukazovanie úcty hráča rozhodcom ako ľuďom a taktiež k ich rozhodnutiam. 

(2) Za kladné prejavy rešpektovania rozhodcov sa považujú najmä tieto: 

a) prijatie rozhodnutí rozhodcov bez komentárov alebo prehnanej gestikulácie,
b) dodržiavanie vzdialeností určených rozhodcom pri voľných kopoch,
c) usmernenie spoluhráča, člena realizačného tímu, ktorí sa nešportovo správajú voči rozhodcom,
d) ochrana rozhodcov pred napadnutím,
e) pomoc rozhodcom v krízových situáciách,
f) podanie si rúk s rozhodcom po skončení stretnutia
g) dodržiavanie herného harmonogramu (napr. čas výkopu). 

(3) Za záporné prejavy nerešpektovania rozhodcov sa považujú najmä tieto:

a) vyjadrovanie nesúhlasu s rozhodnutím rozhodcov,
b) použitie hanlivých, pohoršujúcich, urážlivých, provokujúcich, zosmiešňujúcich alebo ponižujúcich výrokov, posunkov a gest voči rozhodcom,
c) opľutie rozhodcov, d) napádanie alebo obmedzovanie pohybu rozhodcov, e) použitie fyzického násilia voči rozhodcom. 

Článok VI Správanie sa členov realizačného tímu a funkcionárov 

(1) Delegát zväzu pri hodnotení správania sa členov realizačného tímu a funkcionárov si všíma najmä preukazovanie úcty členov realizačného tímu a funkcionárov hráčom súpera a členom súperovho realizačného tímu a funkcionárom súpera, a usmerňovanie hráčov členmi realizačného tímu a funkcionármi k spravodlivému a čestnému sa správaniu. 

(2) Za kladné prejavy správania sa členov realizačného tímu a funkcionárov sa považujú najmä tieto: 

a) prijatie rozhodnutia rozhodcov bez komentárov a gest,
b) dodržiavanie vyznačenej technickej zóny členmi realizačného tímu,
c) neprejavovanie negatívnych emócií na palubovke a v hľadisku haly,
d) usmerňovanie členov realizačného tímu a hráčov družstva k športovému a spoločenskému správaniu sa,
e) aktívne napomáhanie v prípadoch upokojovania nepriaznivej atmosféry na podujatí,
f) podanie si rúk s členmi realizačného tímu súpera a s funkcionármi súpera.

(2) Za negatívne prejavy správania sa členov realizačného tímu a funkcionárov sa považujú najmä tieto: 

a) prejavovanie nesúhlasu s rozhodnutím rozhodcov slovami alebo gestami, b) použitie hanlivých, pohoršujúcich, urážlivých, provokujúcich, 4 zosmiešňujúcich alebo ponižujúcich posunkov či gest voči rozhodcom,
c) vyžadovanie si rozhodnutia rozhodcu v prospech svojho družstva,
d) sústavne opúšťanie technickej zóny,
e) vbiehanie do súperovej technickej zóny,
f) vstúpenie na hraciu plochu (palubovku) bez súhlasu rozhodcu,
g) vykázanie člena realizačného tímu z lavičky náhradníkov alebo funkcionárov,
h) používanie hanlivých, pohoršujúcich, urážlivých, provokujúcich, zosmiešňujúcich alebo ponižujúcich posunkov či gest voči okoliu alebo pľutie,
i) odmietnutie podať si ruku s členom realizačného tímu súpera,
j) použitie hrubého nešportového správania sa alebo násilia voči rozhodcom, súperovým hráčom a členom realizačného tímu
k) neplnenie si mediálnych povinností trénerom (pozápasové rozhovory). 

Článok VII Správanie sa divákov 

(1) Delegát zväzu pri hodnotení správania sa divákov si všíma divákov najmä pri povzbudzovaní ich družstva spevom, bubnovaním, skandovaním, kričaním, čím vytvárajú priaznivú športovú atmosféru v duchu fair play, pri preukazovaní úcty divákom súpera, hráčom, členom realizačného tímu a rozhodcom, pri vyjadrení uznania výkonu súpera i v prípade prehry 

(2) Kritérium správania sa divákov sa do hodnotenia fair play posudzuje, len ak je prítomný podstatný počet divákov. 

(3) Za kladné prejavy správania sa divákov sa považujú najmä tieto: 

a) potlesk hráčom súpera,
b) realizácia fanúšikovskej choreografie,
c) povzbudivé piesne napriek nepriaznivému skóre,
d) potlesk hráčom svojho družstva i hráčom súpera za ich hru,
e) potlesk hráčom pri striedaní, alebo pri odchode zraneného hráča,
f) ovácie družstvu pri jeho víťazstve. 

(4) Za záporné prejavy správania sa divákov sa považujú najmä tieto: 

a) urážlivé pokrikovania a chorály alebo pľutie na hráčov, rozhodcov, členov realizačného tímu, na iného diváka, člena usporiadateľskej služby na štadióne pred, počas a po skončení stretnutia,
b) neuposlúchnutie pokynov usporiadateľskej služby,
c) prekonanie bezpečnostných opatrení alebo vbehnutie diváka na hraciu plochu (palubovku),
d) vhadzovanie predmetov na hraciu plochu (palubovku) alebo v priestoroch športovej haly (hľadisko a pod.),
e) vnášanie pyrotechniky, zbraní, zobrazení zakázaných hesiel a symbolov, alebo iných predmetov a ich použitie v hľadisku alebo v inej časti športovej haly,
f) používania a hádzanie pyrotechniky,
g) masové vystúpenie divákov v športovej hale pred, počas a po skončení stretnutia v podobe bitiek, napadnutí, výtržností, alebo pokusu o napadnutie iných osôb,
h) inzultácia rozhodcu, hráča, člena realizačného tímu, funkcionára SF alebo jeho člena, 5 člena usporiadateľskej služby,
i) verbálne alebo iné prejavy hanobiace a urážajúce príslušnosť k rase, farbe pleti, sexuálnej orientácii, jazyku, národnosti, vieru alebo etnický pôvod,
j) používanie píšťaliek, laserových ukazovadiel, alebo iných predmetov, pomôcok na ovplyvňovanie priebehu hry,
k) požívanie alkoholu, ak je na podujatí zakázaný,
l) zakrývanie si tváre za účelom znemožnenia identifikácie osoby, ktorá sa dopúšťa porušovania zákona alebo futsalového predpisu ,
m) protispoločenské a nešportové správanie
n) vyhrážanie sa alebo ohrozovanie súperovho družstva, rozhodcov alebo divákov súpera,
o) násilie v hľadisku (napr. proti fanúšikom súpera, členom usporiadateľskej služby). 

Článok VIII Fair play družstva v stretnutí 

Fair play výsledok družstva v stretnutí sa určí ako súčet bodov za každé kritérium fair play (maximálne 50 bodov) vydelený počtom kritérií, ktoré sa hodnotia (buď päť alebo štyri, ak sa nehodnotí správanie sa divákov). Fair play výsledok sa počíta na dve desatinné miesta a nezaokrúhľuje sa. 

Článok IX Priebežné a záverečné vyhodnotenie súťaží fair play 

(1) Ak majú po skončení súťažného ročníka dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o poradí na umiestnenie družstva v konečnej tabuľke jeho vyššie umiestnenie
a) v priebežnej tabuľke príslušného súťažného ročníka (družstvo bolo častejšie na lepších miestach ako súper), alebo,
b) v konečnej tabuľke v predchádzajúcom súťažnom ročníku, ak nie je možné určiť umiestnenie podľa písm. a). 

(2) Na konci súťažného ročníka sa súčet fair play bodov družstva získaný v každom stretnutí vydelí počtom odohraných stretnutí. Konečné hodnotenie sa nezaokrúhľuje, počíta sa na dve desatinné čísla. Na základe takto získaného výsledku riadiaci orgán súťaže vytvorí konečnú tabuľku súťaží fair play a vyhlási víťaza. 

Článok X Fair play ocenenie 

(1) Družstvo v prípade ak Výkonný výbor SF k tomu pristúpi je možné oceniť najmä v týchto kategóriách: 

a) celkové hodnotenie fair play za všetky kritériá ,
b) najväčšie zlepšenie sa družstva oproti predchádzajúcemu súťažnému ročníku,
c) správanie sa divákov. 

(2) Cenou môže byť aj finančné ocenenie. 

(3) Družstvo nie je možné oceniť ako víťaza v každej kategórii uvedenej v odseku 1, i keď danú kategóriu vyhrá. Ak družstvo vyhrá okrem celkové hodnotenia podľa ods. 1 písm. a) aj inú kategóriu, ocení sa ako víťaz len v kategórii podľa ods. 1 písm. a) a v ostatných kategóriách sa ocenia ako víťazi družstvá umiestnené na druhom mieste. Ak družstvo vyhrá v kategórii podľa ods. 1 písm. b) a c), ocení sa ako víťaz len v kategórii podľa ods. 1 písm. 6 b) a v kategórii podľa ods. 1 písm. c) sa ocení ako víťaz družstvo umiestnené na druhom mieste. 

Článok XI
Vylúčenia družstva zo súťaže fair play 

(1) Riadiaci orgán súťaže môže družstvo zo súťaže fair play vylúčiť, ak sa družstvo dopustí hrubého porušenia princípu fair play alebo futsalových predpisov. 

(2) Za hrubé porušenie princípu fair play alebo futsalových predpisov sa považuje najmä uloženie disciplinárneho opatrenia za hrubé nešportové správania podľa článkov 47 až 54 a článku 58 disciplinárneho poriadku SFZ. 

Článok XII Záverečné ustanovenia 

Táto smernica je platná od 02.09.2017.