logo

Štatút DZ

sobota, 22.09.2018|Posledná aktualizácia 30.9.2019 14:25

Štatút DZ

 

Delegát SF je funkcionárom a športovým odborníkom v SF, ktorý zastupujúce Slovenský futsal na futsalovom stretnutí. Je neodmysliteľnou osobnosťou futsalového stretnutia. Vo funkcii delegáta SF (ďalej len delegát) pôsobí na základe menovania Výkonného výboru SF na nominačnú listinu delegátov SF pre príslušný súťažný ročník futsalových súťaží. Delegát reprezentuje záujmy SF na športovom podujatí, vystupuje v mene SF a koná v jeho prospech.

Delegát SF sa počas svojej pôsobnosti vo funkcii riadi:

- Stanovami SF,
- Súťažným poriadkom SF,
- pravidlami futsalu,
- rozpisom súťaží SF,
- pokynmi pre činnosť DZ a DPR,
- štatútom delegáta SF,
- uzneseniami Výkonného výboru SF,
- zákonnými normami platnými v SR, ktoré sa dotýkajú športových podujatí,
- uzneseniami Exekutívy SF, ktorá je riadiacim orgánom futsalových súťaží.

Povinnosti delegáta:

- byť neustále k dispozícii SFZ, v prípade ak nemôže svoju funkciu vykonávať z dôvodu nemoci, pracovných povinností, opustenia územia SR, čerpania riadnej dovolenky v zamestnaní a iných prekážok je povinný riadne sa ospravedlniť,

- byť lojálny voči SZ a Exekitíve SF

- v čase výkonu delegácie vykonávať svoje poslanie zodpovedne, nestranne, v zmysle športových noriem a v duchu Fair - play.

- vykonávať kontrolnú činnosť v duchu športových noriem, pravidiel, uznesení a pokynov, 

- vyžadovať v zmysle Stanov SF dôsledné dodržiavanie ustanovení Súťažného poriadku SF, futsalových noriem, pokynov VV SF, uznesení Exekutívy SF, ktoré je počas futsalového stretnutia každý jeho účastník povinný dodržiavať,

- dohliadať na vytváranie rovnakých podmienok pre hráčov a funkcionárov zúčastnených na stretnutí,

- sledovať správanie sa hráčov, trénerov, funkcionárov klubu, usporiadateľov, obecenstva, rozhodcov a hodnotiť toto správanie v Správe delegáta zo stretnutia,

- sledovať a vyhodnocovať činnosť všetkých zložiek usporiadateľskej služby a po skončení stretnutia vykonať vyhodnotenie US, toto hodnotenie uviesť v Správe delegáta zo stretnutia,

- v prípadoch porušenia športových, spoločenských a právnych noriem zabezpečiť bezpečnosť a bezpečný odchod delegovaných osôb z miesta konania futsalového stretnutia,

- v prípade zistenia nedostatkov v organizácii a bezpečnosti stretnutia, nedodržiavaní futsalových noriem, zákonných noriem dotýkajúcich sa organizácie športového podujatia, oznámiť ich organizátorovi stretnutia, predložiť organizátorovi oznámenie o zistených nedostatkoch a všetky zistenia pravdivo uviesť v správe delegáta zo stretnutia,

- spracovať  správu delegáta zo stretnutia v ktorej pravdivo informuje o priebehu stretnutia Exekutívu SF

- neustále sa odborne zdokonaľovať a zvyšovať svoju odbornosť účasťou na školeniach, seminároch, prednáškach, ako aj doškoľovacích stretnutiach, zameraných na vzdelávanie delegátov,

- na požiadanie Exekutívy SF, alebo disciplinárneho orgánu SFZ pravdivo poskytovať všetky získané informácie, podania a vyjadrenia o dianí na príslušnom futsalovom stretnutí,

- poskytovať kvalifikovanú lektorskú činnosť s výkladom futsalových noriem súvisiacich s výkonom funkcie delegáta,

- rešpektovať všetky uznesenia rozhodnutia a pokyny Exekutívy SF, nepolemizovať o nich mimo oficiálnej pôdy Exekutívy SF,

- udržiavať svoj zdravotný stav tak, aby bol schopný vykonávať funkciu delegáta, každoročne podať komisii delegátov písomnú správu o svojom zdravotnom stave, ktorú vypracováva obvodný lekár delegáta, v prípade vážnych zdravotných problémov, ktoré trvalo, alebo dočasne tvoria prekážku vo výkone funkcie delegáta okamžite informuje člena Exekutívy SF zodpovedného za riadenie R a DZ, 

- konať a postupovať vo svojom osobnom, spoločenskom a pracovnom živote tak, aby nepoškodzoval svoje dobré meno, meno delegátskeho stavu a meno SF.

Práva delegáta:

- vlastniť preukaz člena SF, 

- na základe oficiálnej delegácie zastupovať SF v priebehu futsalového stretnutia,

- užívať práva vyplývajúce mu zo športových noriem v SF,

- na požiadanie zástupcov masovokomunikačných prostriedkov vysvetliť svoje stanovisko s prihliadnutím na zásadu nevyjadrovať sa k prípadom podliehajúcim následnému disciplinárnemu konaniu, 

- v súvislosti s výkonom svojej funkcie, ak dôjde z hľadiska trestno - právneho, spoločenského alebo iného poškodenia jeho osobnosti, delegátskeho stavu a dobrého mena SF, žiadať o súhlas SF k občiansko - právnemu, alebo trestnému konaniu voči súkromnej, fyzickej osobe, alebo inému právnemu subjektu.

Delegátovi sa zakazuje:

- vykonávať aktívnu funkcionársku činnosť v kluboch hrajúcich súťaže priamo riadené (výnimka je na funkciu časomerača),

- vyjadrovať sa akýmkoľvek spôsobom o pôsobení iného delegáta na stretnutí,

- zúčastňovať sa priamo, alebo nepriamo prostredníctvom iných osôb na tipovaní výsledkov súťaží riadených SF v stávkových kanceláriách, alebo iným spôsobom, 

- požívať alkoholické nápoje v čase výkonu svojej funkcie a fajčiť na športových podujatiach.

Nerešpektovanie Štatútu delegáta SF má za následok disciplinárne opatrenie v zmysle Disciplinárneho poriadku SFZ až po okamžité odobratie menovacieho dekrétu delegáta SF a vymazanie zo Zoznamu delegátov SF.