logo

Štatút Rozhodcu

sobota, 22.09.2018|Posledná aktualizácia 30.9.2019 14:24

Štatút Rozhodcu

 

Rozhodca, ktorý je delegovaný v súťažiach riadených Exekutívou Slovenského futsalu sa vo svojej činnosti riadi. 

                 1 . Stanovami Slovenského futsalu.                     2. Súťažným poriadkom.                  3. Pravidlami futsalu.                  4. Rozpisom súťaží vo futsale.                  5. Rozhodnutiami Výkonného výboru Slovenského futsalu.                  6. Pokynmi Exekutívy Slovenského futsalu.

Rozhodca je povinný rešpektovať predovšetkým tieto zásady: 

1. Byť k dispozícii Exekutíve v oblasti riadenia R a DZ. Ak nemôže funkciu vykonávať z vážnych dôvodov, musí sa včas ospravedlniť cez stránku Exekutívy SF. 

2. Dôsledným uplatňovaním pravidiel futsalu a ďalších noriem vždy vytvárať rovnaké podmienky pre hráčov a činovníkov oboch zainteresovaných klubov. 

3. O udalostiach, súvisiacich s jeho činnosťou pravdivo, úplne a dochvíľne podávať informácie Exektutíve SF, alebo disciplinárnemu orgánu SFZ. 

4. Rešpektovať všetky rozhodnutia a pokyny Exekutívy SF, nepolemizovať s nimi mimo oficiálnej pôdy Exekutívy SF. 

5.Pripravovať sa fyzicky a odborne, aby bol vždy schopný podať výkon, zodpovedajúci požiadavkám Exekutívy SF. 

6. Udržiavať svoj zdravotný stav na zodpovedajúcej úrovni. V prípade vážnych zdravotných problémov, ktoré dočasne alebo trvale prekážajú podať optimálny výkon, okamžite informovať člena Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ. 

7. Konať a vystupovať na verejnosti i v súkromnom živote tak, aby nepoškodzoval dobré meno rozhodcovského stavu aj Exekutívy SF. 

8. Nevykonávať aktívnu funkcionársku a hráčsku činnosť v kluboch, hrajúcich súťaže riadené Exekutívou SF (výnimka je na funkciu časomerača). 

9. Nezúčastňovať sa priamo, ani nepriamo - prostredníctvom iných osôb na tipovaní výsledkov súťaží, riadených Exekutívou SF, v stávkových kanceláriách, ani inak. 

10. Nezúčastňovať sa na diskusii na sociálnych sieťach v súvislosti s dianím v súťažiach riadených Exekutívou SF alebo voči ostatným funkcionárom , alebo svojím kolegom rozhodcom a Delegátom

Rozhodca má právo: 

1. Na požiadanie zástupcov tlače, rozhlasu a televízie vysvetliť svoje rozhodnutia s prihliadnutím na zásadu nevyjadrovať sa k prípadom, podliehajúcim následnému disciplinárnemu konaniu. Môže tak urobiť po stretnutí v civilnom oblečení, po uzavretí formalít, súvisiacich s vyplnením zápisu a po vykonanom hodnotení delegátom zväzu, s plnou zodpovednosťou za svoje výroky. 

2. Žiadať od Exekutívy SF súhlas na civilno - právne pokračovanie voči súkromnej osobe alebo inému právnemu subjektu v prípade vykonaného fyzického násilia alebo ochrany osobnosti v súvislosti s jeho činnosťou vo funkcii rozhodcu. 

Nerešpektovanie Štatútu rozhodcu zaradeného na nominačnú listinu Slovenského futsalu bude mať za následok sankcie v rozsahu od opatrení Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ až po okamžité vyradenie z nominačných listín Slovenského futsalu.