logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 20 - 2021/22

piatok, 31.12.2021|Posledná aktualizácia 31.12.2021 08:29

1) Výkonný výbor SF

- oznamuje, že na svojom zasadnutí dňa 27.12.2021 rozhodol na žiadosť predsedu

SF o zvolaní Mimoriadnej konferencie futsalu na deň 26.1.2022 o 19.00. Konferencia

prebehne online spôsobom per rollam prostredníctvom informačného systému SFZ.

Oprávnené osoby môžu doručiť VV SF najneskôr 14 dní pred zasadnutím KSF

prípadné návrhy do programu KSF s ich krátkym odôvodnením a príslušnými

sprievodnými dokumentmi. Na návrh predsedu SF alebo delegáta môže byť program

KSF pozmenený alebo doplnený na začiatku KSF pred schvaľovaním programu, ak s

tým súhlasí nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.

Priebeh Konferencie a navrhované volby budú prebiehať v súlade so Stanovami SF,

Volebným a Rokovacím poriadkom SF.

Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť podané písomne na

SF/elektronicky na office@futsalslovakia.sk na SF najmenej päť dní pred dňom

konania KSF, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže prijať kandidatúru iba na

jednu funkciu volenú na tej istej KSF. Viac informácií o konferencii a program na

oficiálnom webovom sídle.

2.) Športovo-technický úsek SF

U56: Za neuhradenie zbernej faktúry v lehote splatnosti udeľuje finančnú pokutu vo

výške 100€ klubu CopyLeaders Prievidza (RS C/1/b, C/3/a - 13. bod).

U57: Za neuhradenie zbernej faktúry v lehote splatnosti udeľuje finančnú pokutu vo

výške 100€ klubu MIBA Banská Bystrica (RS C/1/b, C/3/a - 13. bod).

U58: Za neuhradenie zbernej faktúry v lehote splatnosti udeľuje finančnú pokutu vo

výške 50€ klubu MŠK Mayerson Nové Zámky (RS C/1/b, C/3/a - 13. bod).

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 21 - 2021/22

14.1.2022

Úradná správa SF č. 19 - 2021/22

16.12.2021

Úradná správa SF č. 18 - 2021/22

3.12.2021

Úradná správa SF č. 17 - 2021/22

26.11.2021

Úradná správa SF č. 16 - 2021/22

19.11.2021

Úradná správa SF č. 15 - 2021/22

12.11.2021

Úradná správa SF č. 14 - 2021/22

12.11.2021

Úradná správa SF č. 13 - 2021/22

29.10.2021

Úradná správa SF č. 12 - 2021/22

22.10.2021

Úradná správa SF č. 11 - 2021/22

15.10.2021

Úradná správa SF č. 10 - 2021/22

8.10.2021

Úradná správa SF č. 9 - 2021/22

1.10.2021