logo

Úradná správa SF č. 39 - 2021/22

piatok, 20.05.2022|Posledná aktualizácia 20.5.2022 10:33

1.) Výkonný Výbor SF

- oznamuje zvolanie riadnej Konferencie SF na 18.6.2022 v Martine o 11.00, hotel Victoria - V. Žingora 9820, 036 01 Martin

- vyzýva oprávnené osoby, aby doručili VV SF (emailom na adresu: vvsf@futsalslovakia.sk) najneskôr 14 dní pred konaním Konferencie SF 2022 (t. j. do 4. 6. 2022) prípadné návrhy do programu s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Prípadné ďalšie návrhy bodov programu konferencie je členmi SF možné podať pred bodom c) programu a budú schvaľované nadpolovičnou väčšinou delegátov s právom hlasovať

Navrhovaný program KSF obsahuje nasledovné body:

a) Otvorenie, privítanie a úvodné oboznámenie KSF s účasťou delegátov

b) schválenie pracovných komisií KSF
c) Predloženie návrhov zmeny programu a schválenie programu

d) Správa o plnení uznesenia z poslednej KSF

e) Správa o činnosti SF za obdobie od poslednej KSF
f) Správa o hospodárení SF za obdobie od poslednej KSF
g) Správa kontrolóra za obdobie od poslednej KSF

h) Doplňujúca voľba člena VV za záujmovú skupinu trénerov

i) Doplňujúca voľba člena VV bez špecifického určenia

j) Schválenie komplexnej zmeny Stanov SF, Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku v predloženom znení
k) Diskusia
l) Správa mandátovej komisie
m) Predloženie návrhu na uznesenie a schválenie uznesenia z KSF
n) Ukončenie konferencie (predsedajúci)

 

Na konferencii majú právo sa zúčastniť nasledovní delegáti:

 a) 10 delegátov za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži
b) 2 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži – za 2.ligu Bratislava
c) 32 delegátov za regionálne združenia SF- Bratislava 9, Západ 9, Stred 9, Východ 5
d) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov,
e) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov,
f) 1 delegát zastupujúci ženský futsal 

- oznamuje, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť riadne a kompletne podané (emailom na adresu: office@futsalslovakia.sk) najmenej 5 dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby (t.j. v pondelok 13.6.2022 do 24,00 h.)

- oznamuje členom SF, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania KSF prostredníctvom svojich delegátov, aby zabezpečili ich voľbu tak, aby mohli delegátov KSF a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť VV SF najneskôr 7 dní pred konaním KSF. (emailom na adresu vvsf@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že nový kontaktný email na Výkonný výbor SF je vvsf@futsalslovakia.sk

- oznamuje, že kontaktný email Exekutívy súťaží je exekutiva@futsalslovakia.sk

- oznamuje, že na základe výsledkov volieb do orgánov SF konaných vrámci opakovanej mimoriadnej konferencie SF 30.4.2022 boli do volených orgánov SF zvolení:

           Predseda Exekutívy súťaží - Vladimír Ambrozek

           Člen VV za rozhodcov a delegátov – Miroslav Ježík

           Kontrolór SF – Ing. Ľudovít Hrmo 

VV SF na svojom zasadnutí 16.5. jednohlasne schválil, že zápas o 3.miesto sa odohrá na 1 zápas 19.5. o 20:15 v Prievidzi.

2.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

· oznamuje obsadenie R a D o 3.miesto 1.SLF: 

Štvrtok 19.05.2022

20:15 Copyleaders Prievidza – Podpor Pohyb Košice (Botka, Fischer, Bublávek, Čuhár) 

· oznamuje obsadenie R a D na finále 1.SLF: 

Piatok 20.05.2022

19:00 Mimel Lučenec - MIBA Banská Bystrica (Behančin, Matula, Polomský, Kuspán) 

KRaD SF oznamuje, že obsadenie R a D na zostávajúce stretnutia finále 1.SLF bude oznámené už iba telefonicky a emailom. 

Ospravedlnenie: Botka 20.05.

3.) Disciplinárna komisia SFZ

U 1012Mimel Lučenec / FEJ U-17 / – DK na základe Zápisu o stretnutí rozhodla, že za vylúčenie z lavičky za HNS fyzioterapeuta družstva voči R v stretnutí 7. kola FEJ U-17 medzi Podpor Pohyb Košice Mimel Lučenec podľa čl. 48/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50,- € podľa čl. 48/4 DP.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 21 - 2022/23

2.12.2022

Úradná správa SF č. 19 - 2022/23

18.11.2022

Úradná správa SF č. 18 - 2022/23

11.11.2022

Úradná správa SF č. 17 - 2022/23

4.11.2022

Úradná správa SF č. 16 - 2022/23

28.10.2022

Úradná správa SF č. 15 - 2022/23

21.10.2022

Úradná správa SF č. 14 - 2022/23

14.10.2022

Úradná správa SF č. 12 - 2022/23

30.9.2022

Úradná správa SF č. 11 - 2022/23

23.9.2022

Úradná správa SF č. 10 - 2022/23

16.9.2022

Úradná správa SF č. 9 - 2022/23

9.9.2022

Úradná správa SF č. 8 - 2022/23

3.9.2022