logo

Úradná správa SF č. 40 - 2023/24

piatok, 17.05.2024|Posledná aktualizácia 17.5.2024 12:49

1.) Výkonný výbor SF

- oznamuje zvolanie riadnej Konferencie SF na 8.6.2024 v Martine o 11.00, hotel Victoria - V. Žingora 9820, 036 01 Martin
- vyzýva oprávnené osoby, aby doručili VV SF (emailom na adresu: vvsf@futsalslovakia.sk) najneskôr 14 dní pred konaním Konferencie SF 2024 (t. j. do 25.5. 2024) prípadné návrhy do programu s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Prípadné neskoršie návrhy bodov programu konferencie je členmi SF možné podať písomnou formou vo forme návrhu a odôvodnenia do termínu začiatku KSF a budú schvaľované nadpolovičnou väčšinou delegátov s právom hlasovať

Navrhovaný program KSF obsahuje nasledovné body:

1) Otvorenie konferencie, privítanie delegátov a oboznámenie s účasťou delegátov
2) Schválenie návrhu pracovných komisií, správa Mandátovej komisie o uznášaniachopnosti
3) Schválenie Bodov programu konferencie
4) Schvaľovanie rozpočtu SF na 2024
5) Správa o činnosti a hospodárení od poslednej KSF
6) Schvaľovanie Výročnej správy za rok 2023
7) Schvaľovanie Výročnej správy za rok 2022
8) Schvaľovanie Výročnej správy za rok 2021
9) Správa kontrolóra SF za rok 2023 a správa o výsledku kontroly
10) Správa o exekutíve súťaží
11) Voľba kontrolóra SF
12) Voľba predsedu exekutívy súťaží
13) Voľba člena VV za záujmovú skupinu trénerov
14) Voľba člena VV bez špecifického určenia
15) Schvaľovanie novelizácie stanov – jednotlivo po navrhovaných bodoch
16) Udelenie mandátu predsedovi SF na začatie rokovaní so SFZ o možnosti začlenenia Slovenského futsalu pod správu SFZ
17) Schválenie udelenia čestného členstva SF Tatiane Mizerovej
18) Diskusia
19) Informácia o uzneseniach prijatých KSF od návrhovej komisie
20) Ukončenie konferencie

Na konferencii majú právo sa zúčastniť nasledovní delegáti:

a) 10 delegátov za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži,
b) 4 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži – 2 za 2.ligu Bratislava, 2 za 2.ligu- Východoregión,
c) 32 delegátov za regionálne združenia SF na základe pomerného princípu členskej základne - Bratislava 14, Západ 6, Stred 6, Východ 6,
d) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov,
e) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov,
f) 1 delegát zastupujúci ženský futsal

Celkový počet delegátov: 49

Kvalifikovaná väčšina: 35
Nadpolovičná väčšina: 25

- oznamuje, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť riadne a kompletne podané (emailom na adresu: vvsf@futsalslovakia.sk) najmenej 5 dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby (t.j. v pondelok 3.6.2024 do 24:00 h.).

- oznamuje členom SF, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania KSF prostredníctvom svojich delegátov, aby zabezpečili ich voľbu tak, aby mohli delegátov KSF a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť VV SF najneskôr 7 dní pred konaním KSF. (emailom na adresu vvsf@futsalslovakia.sk). Podklady k bodom konferencie budú oznámeným delegátom SF dodané najneskôr 5 dní pred konaním konferencie, t.j. do 3.6.2024. VVSF upozorňuje, že konferencie sa môžu zúčastniť iba členmi SF definovaní delegáti/náhradníci a k prezentácií/obdržaniu hlasovacieho lístka delegáta je nutná identifikácia OP. Účasť iného delegáta na základe splnomocnenia nie je možná.. 

2.) Exekutíva SF

- schvaľuje výsledky play-off Niké Futsal Extraligy 2024 a určuje konečné poradie v extraligovej sezóne 2023/2024:

1. MIMEL Lučenec, 2. Podpor Pohyb Košice, 3. Futsal team Levice, 4. Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava, 5. FSC Prievidza, 6. MŠK Futsal Nové Zámky, 7. MIBA Banská Bystrica, 8. Partizán Bardejov futsal, 9. 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava, 10. ŠK Makroteam Žilina.

MIMEL Lučenec bude reprezentovať SR v najbližšej sezóne UEFA Futsal Champions League.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 41 - 2023/24

7.6.2024

Úradná správa SF č. 39 - 2023/24

10.5.2024

Úradná správa SF č. 38 - 2023/24

3.5.2024

Úradná správa SF č. 37 - 2023/24

19.4.2024

Úradná správa SF č. 36 - 2023/24

12.4.2024

Úradná správa SF č. 35 - 2023/24

5.4.2024

Úradná správa SF č. 34 - 2023/24

4.4.2024

Úradná správa SF č. 33 - 2023/24

22.3.2024

Úradná správa SF č. 32 - 2023/24

15.3.2024

Úradná správa SF č. 30 - 2023/24

1.3.2024

Úradná správa SF č. 29 - 2023/24

23.2.2024

Úradná správa SF č. 27 - 2023/24

9.2.2024