logo

Úradná správa SF č. 41 - 2021/22

piatok, 03.06.2022|Posledná aktualizácia 3.6.2022 09:31

1.) Výkonný Výbor SF

- oznamuje zvolanie riadnej Konferencie SF na 18.6.2022 v Martine o 11.00, hotel Victoria V. Žingora 9820, 036 01 Martin

- vyzýva oprávnené osoby, aby doručili VV SF (emailom na adresu:

vvsf@futsalslovakia.sk) najneskôr 14 dní pred konaním Konferencie SF 2022 (t. j. do 4. 6. 2022) prípadné návrhy do programu s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Prípadné ďalšie návrhy bodov programu konferencie je členmi SF možné podať pred bodom c) programu a budú schvaľované nadpolovičnou väčšinou delegátov s právom hlasovať

Navrhovaný program KSF obsahuje nasledovné body:

a) Otvorenie, privítanie a úvodné oboznámenie KSF s účasťou delegátov

b) schválenie pracovných komisií KSF

c) Predloženie návrhov zmeny programu a schválenie programu

d) Správa o plnení uznesenia z poslednej KSF

e) Správa o činnosti SF za obdobie od poslednej KSF

f) Správa o hospodárení SF za obdobie od poslednej KSF

g) Správa kontrolóra za obdobie od poslednej KSF

h) Doplňujúca voľba člena VV za záujmovú skupinu trénerov

i) Doplňujúca voľba člena VV bez špecifického určenia

j) Schválenie komplexnej zmeny Stanov SF, Rokovacieho poriadku a Volebného

poriadku v predloženom znení

k) Diskusia

l) Správa mandátovej komisie

m) Predloženie návrhu na uznesenie a schválenie uznesenia z KSF

n) Ukončenie konferencie (predsedajúci) 

Na konferencii majú právo sa zúčastniť nasledovní delegáti:

a) 10 delegátov za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži

b) 2 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži – za 2.ligu Bratislava

c) 32 delegátov za regionálne združenia SF- BA 9, Západ 9, Stred 9, Východ 5

d) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov,

e) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov,

f) 1 delegát zastupujúci ženský futsal 

- oznamuje, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť riadne a kompletne podané (emailom na adresu: office@futsalslovakia.sk) najmenej 5 dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby (t.j. v pondelok 13.6.2022 do 24,00 h.)

- oznamuje členom SF, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania KSF prostredníctvom svojich delegátov, aby zabezpečili ich voľbu tak, aby mohli delegátov KSF a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť VV SF najneskôr 7 dní pred konaním KSF. (emailom na adresu vvsf@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že nový kontaktný email na Výkonný výbor SF je vvsf@futsalslovakia.sk

- oznamuje, že kontaktný email Exekutívy súťaží je exekutiva@futsalslovakia.sk

2.) Komisia rozhodcov a delegátov SF: 

- oznamuje obsadenie R a D na Final Four U17:

Štvrtok 09.06.2022 ŠH Lučenec

11:00 Mimel Lučenec - MŠK Žilina FUTSAL (Polomský, Bohun, Antalík, Ježík)
12:30 Pinerola 1994 Futsal Academy - Podpor Pohyb Košice (Bohun, Polomský, Antalík, Ježík)
15:00 o 3. miesto (Polomský, Bohun, Antalík, Ježík)
16:30 Finále (Bohun, Polomský, Antalík, Ježík)

- oznamuje obsadenie R a D na Final Four U20:

Pondelok 13.06.2022 ŠH Žilina

11:00 ŠK Makroteam Žilina - Podpor Pohyb Košice (Botka, Behančin, Michna, Ploštica)
12:30 MŠK Žilina FUTSAL - Pinerola 1994 Futsal Academy (Behančin, Botka, Michna, Ploštica)
15:00 o 3. miesto (Botka, Behančin, Michna, Ploštica)
16:30 Finále (Behančin, Botka, Michna, Ploštica)

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 21 - 2022/23

2.12.2022

Úradná správa SF č. 19 - 2022/23

18.11.2022

Úradná správa SF č. 18 - 2022/23

11.11.2022

Úradná správa SF č. 17 - 2022/23

4.11.2022

Úradná správa SF č. 16 - 2022/23

28.10.2022

Úradná správa SF č. 15 - 2022/23

21.10.2022

Úradná správa SF č. 14 - 2022/23

14.10.2022

Úradná správa SF č. 12 - 2022/23

30.9.2022

Úradná správa SF č. 11 - 2022/23

23.9.2022

Úradná správa SF č. 10 - 2022/23

16.9.2022

Úradná správa SF č. 9 - 2022/23

9.9.2022

Úradná správa SF č. 8 - 2022/23

3.9.2022