logo

Úradná správa SF č. 41 - 2023/24

piatok, 07.06.2024|Posledná aktualizácia 7.6.2024 12:09

1.) Výkonný výbor SF

- oznamuje zvolanie riadnej Konferencie SF na 8.6.2024 v Martine o 11.00, hotel Victoria - V.

Navrhovaný program KSF obsahuje nasledovné body:

1) Otvorenie konferencie, privítanie delegátov a oboznámenie s účasťou delegátov

2) Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhu pracovných komisií, informácia Mandátovej komisie o účasti a uznášaniachopnosti,

3) Schválenie Bodov programu konferencie

4) Schvaľovanie rozpočtu SF na 2024

5) Schválenie spoločnosti InfoAudit, s.r.o. ako vykonávateľa auditu účtovnej závierky pre roky 2023 a 2024.

6) Schvaľovanie Výročnej správy za rok 2023 so správou o činnosti a hospodárení od poslednej KSF

7) Schvaľovanie Výročnej správy za rok 2022

8) Schvaľovanie Výročnej správy za rok 2021

9) Správa kontrolóra SF za rok 2023 a správa o výsledku kontroly

10) Správa o exekutíve súťaží

11) Voľba kontrolóra SF - kandidát Diana Macková

12) Voľba predsedu exekutívy súťaží - kandidáti Marcel Kubinec/Jozef Kunštár

13) Voľba člena VV za záujmovú skupinu trénerov - bod programu sa ruší, nakoľko nebol navrhnutý žiadny kandidát

14) Voľba člena VV bez špecifického určenia - kandidáti Branislav Targoš/Robert Čík

 15) Schvaľovanie novelizácie stanov , volebného a rokovacieho poriadku – jednotlivo po navrhovaných bodoch

16) Udelenie mandátu predsedovi SF na začatie rokovaní so SFZ o možnosti a spôsobe začlenenia futsalu pod správu SFZ

17) Schválenie udelenia čestného členstva SF Tatiane Mizerovej

18) Diskusia

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 3 - 2024/25

19.7.2024

Úradná správa SF č. 2 - 2024/25

12.7.2024

Úradná správa SF č. 1 - 2024/25

6.7.2024

Úradná správa SF č. 42 - 2023/24

21.6.2024

Úradná správa SF č. 40 - 2023/24

17.5.2024

Úradná správa SF č. 39 - 2023/24

10.5.2024

Úradná správa SF č. 38 - 2023/24

3.5.2024

Úradná správa SF č. 37 - 2023/24

19.4.2024

Úradná správa SF č. 36 - 2023/24

12.4.2024

Úradná správa SF č. 35 - 2023/24

5.4.2024

Úradná správa SF č. 34 - 2023/24

4.4.2024

Úradná správa SF č. 33 - 2023/24

22.3.2024