logo

Úradná správa SF č. 42 - 2021/22

piatok, 10.06.2022

1.) Výkonný Výbor SF

- oznamuje zvolanie riadnej Konferencie SF na 18.6.2022 v Martine o 11.00, hotel Victoria - V. Žingora 9820, 036 01 Martin

- vyzýva oprávnené osoby, aby doručili VV SF (emailom na adresu: vvsf@futsalslovakia.sk) 

najneskôr 14 dní pred konaním Konferencie SF 2022 (t. j. do 4. 6. 2022) prípadné návrhy do programu s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Prípadné ďalšie návrhy bodov programu konferencie je členmi SF možné podať pred bodom c) programu a budú schvaľované nadpolovičnou väčšinou delegátov s právom hlasovať

Navrhovaný program KSF obsahuje nasledovné body:

a) Otvorenie, privítanie a úvodné oboznámenie KSF s účasťou delegátov

b) schválenie pracovných komisií KSF

c) Predloženie návrhov zmeny programu a schválenie programu

d) Správa o plnení uznesenia z poslednej KSF

e) Správa o činnosti SF za obdobie od poslednej KSF

f) Správa o hospodárení SF za obdobie od poslednej KSF

g) Správa kontrolóra za obdobie od poslednej KSF

h) Doplňujúca voľba člena VV za záujmovú skupinu trénerov

i) Doplňujúca voľba člena VV bez špecifického určenia

j) Schválenie komplexnej zmeny Stanov SF, Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku v predloženom znení

k) Diskusia

l) Správa mandátovej komisie

m) Predloženie návrhu na uznesenie a schválenie uznesenia z KSF

n) Ukončenie konferencie (predsedajúci) 

Na konferencii majú právo sa zúčastniť nasledovní delegáti:

a) 10 delegátov za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži

b) 2 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži – za 2.ligu Bratislava

c) 32 delegátov za regionálne združenia SF- BA 9, Západ 9, Stred 9, Východ 5

d) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov,

e) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov,

f) 1 delegát zastupujúci ženský futsal 

- oznamuje, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť riadne a kompletne podané (emailom na adresu: office@futsalslovakia.sk) najmenej 5 dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby (t.j. v pondelok 13.6.2022 do 24,00 h.)

- oznamuje členom SF, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania KSF prostredníctvom svojich delegátov, aby zabezpečili ich voľbu tak, aby mohli delegátov KSF a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť VV SF najneskôr 7 dní pred konaním KSF. (emailom na adresu vvsf@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že nový kontaktný email na Výkonný výbor SF je vvsf@futsalslovakia.sk

- oznamuje, že kontaktný email Exekutívy súťaží je exekutiva@futsalslovakia.sk

2.) Exekutíva SF: 

- schvaľuje výsledky nadstavbovej časti play-off a rovnako schvaľuje konečné umiestnenie v 1.SLF:

1. MIMEL Lučenec, bude reprezentovať SR v UEFA Futsal Champions League, 2. MIBA Banská Bystrica, 3. CopyLeaders Prievidza, 4. Podpor Pohyb Košice

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 21 - 2022/23

2.12.2022

Úradná správa SF č. 19 - 2022/23

18.11.2022

Úradná správa SF č. 18 - 2022/23

11.11.2022

Úradná správa SF č. 17 - 2022/23

4.11.2022

Úradná správa SF č. 16 - 2022/23

28.10.2022

Úradná správa SF č. 15 - 2022/23

21.10.2022

Úradná správa SF č. 14 - 2022/23

14.10.2022

Úradná správa SF č. 12 - 2022/23

30.9.2022

Úradná správa SF č. 11 - 2022/23

23.9.2022

Úradná správa SF č. 10 - 2022/23

16.9.2022

Úradná správa SF č. 9 - 2022/23

9.9.2022

Úradná správa SF č. 8 - 2022/23

3.9.2022