logo

Úradná správa SF č. 44 - 2022/23

piatok, 02.06.2023|Posledná aktualizácia 2.6.2023 09:12

1.)  Výkonný Výbor SF

- oznamuje zvolanie riadnej Konferencie SF na 17.6.2023 v Martine o 11.00, hotel Victoria - V.Žingora 9820, 036 01 Martin

- vyzýva oprávnené osoby, aby doručili VV SF (emailom na adresu: vvsf@futsalslovakia.sk) najneskôr 5 dní pred konaním Konferencie SF 2023 (t. j. do 12. 6. 2023) prípadné návrhy do programu s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Prípadné ďalšie návrhy bodov programu konferencie je členmi SF možné podať pred bodom c) programu a budú schvaľované nadpolovičnou väčšinou delegátov s právom hlasovať

Navrhovaný program KSF obsahuje nasledovné body:

a) Otvorenie, privítanie a úvodné oboznámenie KSF s účasťou delegátov
b) schválenie pracovných komisií KSF, zapisovateľa a overovateľov
c) Predloženie návrhov zmeny programu a schválenie programu
d) Výročná správa SF za obdobie od poslednej KSF so správou o činnosti a hospodárení SF
e) Správa kontrolóra za obdobie od poslednej KSF
f) Doplňujúca voľba člena VV za záujmovú skupinu trénerov
g) Doplňujúca voľba člena VV bez špecifického určenia
h) Schválenie komplexnej zmeny Stanov SF, Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku v predloženom znení
i) Diskusia
j) Informácia so uzneseniach prijatých konferenciou
l) Ukončenie konferencie (predsedajúci)

Na konferencii majú právo sa zúčastniť nasledovní delegáti:

a) 10 delegátov za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži
b) 4 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži – 2 za 2.ligu Bratislava, 2 za 2.ligu SF- Východoregión
c) 32 delegátov za regionálne združenia SF na základe pomerného princípu členskej základne - Bratislava 15, Západ 6, Stred 7, Východ 4
d) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov,
e) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov,
f) 1 delegát zastupujúci ženský futsal

- oznamuje, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť riadne a kompletne podané (emailom na adresu: office@futsalslovakia.sk) najmenej 5 dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby (t.j. v pondelok 12.6.2023 do 24,00 h.)

- oznamuje členom SF, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania KSF prostredníctvom svojich delegátov, aby zabezpečili ich voľbu tak, aby mohli delegátov KSF a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť VV SF najneskôr 7 dní pred konaním KSF. (emailom na adresu vvsf@futsalslovakia.sk). Podklady k bodom konferencie budú oznámeným delegátom SF dodané najneskôr 5 dní pred konaním konferencie, t.j. do 10.6.2023

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 41 - 2023/24

7.6.2024

Úradná správa SF č. 40 - 2023/24

17.5.2024

Úradná správa SF č. 39 - 2023/24

10.5.2024

Úradná správa SF č. 38 - 2023/24

3.5.2024

Úradná správa SF č. 37 - 2023/24

19.4.2024

Úradná správa SF č. 36 - 2023/24

12.4.2024

Úradná správa SF č. 35 - 2023/24

5.4.2024

Úradná správa SF č. 34 - 2023/24

4.4.2024

Úradná správa SF č. 33 - 2023/24

22.3.2024

Úradná správa SF č. 32 - 2023/24

15.3.2024

Úradná správa SF č. 30 - 2023/24

1.3.2024

Úradná správa SF č. 29 - 2023/24

23.2.2024