logo

Zásady činnosti R a DZ

sobota, 22.09.2018|Posledná aktualizácia 30.9.2019 14:27

Zásady činnosti R a DZ

 

Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti R a DZ v zmysle Štatútu Exekutívy SF a Stanov SF riadi a kontroluje činnosť futsalových rozhodcov a delegátov SF. Zabezpečuje, aby ich činnosť v súťažiach priamo riadených Exekutívou SF bola v súlade s Pravidlami futsalu a ostatnými predpismi SF a SFZ. Dbá o odborný rast a fyzickú pripravenosť rozhodcov a o odborný rast delegátov zväzu. S cieľom zabezpečiť uvedené priority, Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ vypracovala Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci Slovenského futsalu.

Článok 1

Skratky

SF - Slovenský futsal

SFZ - Slovenský futbalový zväz

VV SF - Výkonný výbor SF

DK SFZ - Disciplinárna komisia SFZ

ŠTK SF - Exekutíva v oblasti Športovo - technických konaní

OÚ SF - Obsadzovací úsek SF

ÚDZ SF - Úsek delegátov zväzu SF

PF - Pravidlá futsalu

SP - Súťažný poriadok futsalu

DP - Disciplinárny poriadok futsalu

RS - Rozpis súťaží vo futsale

US - Úradná správa

Zásady - Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SF

Ročník - Súťažný ročník

MFS - Majstrovské futsalové stretnutie

FK - Futsalový klub

R - Futsalový rozhodca, rozhodkyňa

R2 - 2. rozhodca, rozhodkyňa

R3 - 3. rozhodca, rozhodkyňa

DZ - Delegát zväzu

Zápis - Zápis o stretnutí

Správa DS a správa PR - Správa delegáta stretnutia a správa pozorovateľa rozhodcu

Podnet PR - Podnet pozorovateľa rozhodcov v správe PR

Podanie - Námietka, sťažnosť a podanie prostredníctvom ISSF

Sporná situácia - Situácia na ktorú sa chce rozhodca , DZ, klub opýtať/vysvetliť

RP - Registračný preukaz

HU - Hlavný usporiadateľ

K - Kapitán mužstva

VD - Vedúci družstva

ČK - Červená karta

ŽK - Žltá karta

FP - Fyzické previerky

PN - Práceneschopnosť

PT - Projekt talent

PU - Pokutové územie

PMR - Projekt mladý Rozhodca

MT - Mobilný telefón

Článok 2

Úvodné ustanovenia

a) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ a pracovná skupina Exekutívy najmä:

1. organizuje doškoľovacie a odborné semináre rozhodcov a DZ

2. organizuje FP rozhodcov 

3. pracuje s mladými a perspektívnymi rozhodcami a DZ

4. deleguje rozhodcov a DZ na MFS v rámci súťaží priamo riadených Exekutívou SF

5. vyhodnocuje zápisy o stretnutí R a hodnotenia DZ

6. šetrí podania FK, hlavne na základe videozáznamov z MFS6

7. predkladá DK SFZ návrhy na disciplinárne riešenie rozhodcov a DZ v prípadoch porušenia ustanovení DP

8. vypracováva vyhodnotenie rozhodcov a DZ za príslušný ročník a na základe výsledkov vyhodnotenia predkladá VV SF návrh nominačných listín rozhodcov a DZ na nový ročník.

9. spolupracuje pri aktualizácii internetovej stránky Exekutívy SF (futsalexekutiva.sk)

b) Zloženie Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ a pracovnej skupiny Exekutívy SF

1. Predseda Exekutívy SF, vedúci obsadzovacieho úseku, vedúci úseku rozhodcov 

2. Člen Exekutívy SF, vedúci úseku delegátov, správca súťaží

3. Vedúci pracovnej skupiny Exekutívy, vedúci školiaceho úseku, vedúci úseku na riešenie sťažností, člen obsadzovacieho úseku 

4. Člen pracovnej skupiny Exekutívy, vedúci technického úseku, člen obsadzovacie úseku, člen zodpovedný za projekt talent (PT) a projekt mladý rozhodca 

5. Člen pracovnej skupiny Exekutívy, člen úseku pre riešenie sťažností, člen obsadzovacieho úseku, člen technického úseku 

6. Člen pracovnej skupiny Exekutívy, člen úseku na riešenie sťažností, člen školiaceho úsek

Článok 3

Doškoľovacie a odborné semináre rozhodcov a delegátov zväzu

a) Každoročne Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ zabezpečuje doškoľovací seminár pre nových rozhodcov minimálne 1x za rok.

c) Z rozhodcov a DZ zúčastnených na doškoľovacom seminári Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ vyberie rozhodcov a DZ ktorí sa zúčastnia na doškoľovacom seminári licencie "A" , ktoré plánuje Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ vždy pred novým súťažným ročníkom.

d) Každoročne Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ zabezpečuje doškoľovací seminár pre nových DZ.

e) Každoročne po základnej časti najvyššej súťaže zabezpečuje Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ odborný zimný doškoľovací seminár rozhodcov a DZ v súťažiach priamo riadených Exekutívou SF. Rozhodcovia a DZ absolvujú popri odborných prednáškach, analýzach výkonov, aj teoretické previerky (písomný test z PF a SP, video test, ústne pohovory,). Rozhodcovia uchádzajúci sa o účasť na nominačnej listine FIFA, povinne absolvujú aj KT a testy s Anglického jazyka.

f) Stanovenie počtu otázok v písomnom teste a určenie časového limitu na vykonanie testu pre jednotlivé súťaže je v kompetencii Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ.

g) Po vyhodnotení vedomostných testov dostáva každý rozhodca a DZ body do hodnotenia. V prípade neurobenia vedomostných testov Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ môže určiť termín opakovania vedomostných testov . Až do úspešného absolvovania vedomostných testov má rozhodca, resp. DZ pozastavenú delegáciu na MFS dospelých.

h) Úspešné absolvovanie seminára je jednou z podmienok pôsobenia rozhodcov a DZ v nadstavbovej časti ročníka v najvyššej súťaži riadenej Exekutívou SF.

Článok 4

Fyzické previerky rozhodcov

a) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ z dôvodu kontroly fyzickej pripravenosti rozhodcov zabezpečuje FP 1x ročne, pre rozhodcov s ambíciou uchádzať sa o NL FIFA 2x ročne.

b) Každoročne pred začiatkom sezóny všetci rozhodcov absolvujú FP. Obsah FP je rovnaký ako pre rozhodcov FIFA prípadne podľa určenia Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ.

c) Každý rozhodca na doškoľovacom seminári uhradí poplatok stanovený Exekutívou v oblasti riadenia R a DZ , ktorý bude použitý na úhradu nákladov spojených so zabezpečovaním zimných a letných seminárov, FP a ostatných podujatí organizovaných Exekutívou v oblasti riadenia R a DZ . V prípade, že rozhodca vykoná FP v náhradnom termíne, uhradí poplatok pri náhradnom termíne teoretických previerok.

d) 1x ročne (na FP) predložia rozhodcovia na FP potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky od praktického lekára pre dospelých. Rozhodcovia, ktorí nepredložia platné potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky nebudú môcť absolvovať FP.

e) Rozhodca, ktorý neabsolvuje FP bez ospravedlnenia, nebude do absolvovania FP v náhradnom termíne môcť vykonávať funkciu R.

f) Rozhodca, ktorý neabsolvuje FP a bol ospravedlnený, alebo nesplní limity, bude do vykonania FP v náhradnom termíne delegovaný len na MFS mládeže.

g) Rozhodca, ktorý neabsolvuje, alebo nesplní limity FP ani v náhradnom termíne, nebude delegovaný na MFS dospelých. V prípade potreby bude delegovaný len na MFS mládeže.

h) Každý rozhodca má právo vykonať FP aj v náhradných termínoch.

i) Exekutíva v oblasti R a DZ má právo vo výnimočných prípadoch udeliť rozhodcovi výnimku týkajúcu sa absolvovania FP.

j) Ospravedlnenie z FP je rozhodca povinný zaslať cez príslušný formulár zriadený na stránke Exekutívy SF www.futsalexekutiva.sk/ospravedlnenie/

k) Hodnotenie FP:

- splnený limit pre jednotlivé súťaže - riadna delegácia

- nesplnený limit - pozastavené delegovanie, MFS mládež

- splnený limit v náhradnom termíne - riadna delegácia

- nezúčastnenie sa FP (bez ospravedlnenia) - pozastavené delegovanie.

- nezúčastnenie sa FP - ospravedlnený - pozastavené delegovanie, MFS mládeže

- opakovaná neúčasť na FP (bez ospravedlnenia) - vyradenie z nominačnej listiny

Článok 5

Práca s mladými a perspektívnymi rozhodcami a delegátmi zväzu

a) Exekutíva v oblasti R a DZ pracuje s mladými a perspektívnymi rozhodcami pripravovanými pre najvyššie súťaže v zmysle konvencie UEFA v podmienkach PT a Projektu mladý R.

b) V PT pracuje Exekutíva v oblasti R a DZ so skupinou rozhodcov vybratých zo súťaží priamo aj nepriamo riadených Exekutívou SF vo veku od 18 do 25 rokov.

c) Rozhodcu možno zaradiť do PT až po ukončení ročného pôsobenia v súťažiach riadených Exekutívou SF a na základe dosahovaných výsledkov.

d) Doba zaradenia rozhodcu do PT je max. 3 súťažné ročníky.

e) V prípade nezáujmu, neplnenia si povinností vyplývajúcich z PT, Exekutíva v oblasti R a DZ na návrh koordinátora PT vyradí rozhodcu z PT a na jeho miesto zaradí iného perspektívneho R.

f) V prípade návrhu rozhodcu na nominačnú listinu SF musia byť splnené nasledovné podmienky:

- Rozhodca absolvoval PT, projekt mladý rozhodca, alebo rozhodca dosahuje výborné výsledky v súťažiach nepriamo riadených Exekutívou SF 

- Rozhodca absolvoval úspešne licenčný seminár "A" (ak bol organizovaný)

g) Exekutíva v oblasti R a DZ v spolupráci s SFZ pracuje s DZ formou Workshopu - tréningu DZ pre jednotný systém hodnotenia výkonu rozhodcu v MFS v zmysle konvencie UEFA, pričom tréning organizuje min. 1x ročne KR SFZ.

h) Exekutíva v oblasti R a DZ zabezpečuje prostredníctvom osoby určenej pre prácu s mladými a perspektívnymi rozhodcami doškoľovacie semináre a FP, prihlásených rozhodcov podľa plánu práce na príslušný ročník (Projekt mladý rozhodca , PT).

Článok 6

Delegovanie rozhodcov a delegátov zväzu na stretnutia priamo riadené Exekutívou SF

a) Exekutíva v oblasti R a DZ zabezpečuje delegovanie prostredníctvom úradných správ na internetovej stránke Slovenského futsalu, prostredníctvom ktorých je zabezpečené delegovanie rozhodcov a DZ na všetky MFS priamo riadených Exekutívou SF. Delegovanie rozhodcov a DZ je zverejňované s dostatočným časovým predstihom pred každým súťažným kolom v ročníku.

b) Každý rozhodca a DZ zaradený na nominačnú listinu je povinný sledovať úradné správy s prípadnými zmenami delegovania a v prípade PN, zranenia, pracovných či súkromných povinností alebo z iných závažných dôvodov je povinný sa včas ospravedlniť Exekutíve v oblasti R a DZ cez formulár na stránke Exekutívy SF futsalexekutiva.sk/ospravedlnenie. V prípade, že toto ospravedlnenie je v termíne kratšom ako 3 dni pred UHČ, je rozhodca alebo DZ povinný takéto ospravedlnenie oznámiť členovi Exekutívy zodpovedného za riadenie R a DZ.

c) Ospravedlnenie rozhodcov a DZ musí byť min. 10 dní pred príslušným kolom, na ktoré sa ospravedlňuje a to výhradne cez formulár zriadený na stránke Exekutívy SF www.futsalexekutiva.sk/ospravedlnenie. KR v odôvodnených prípadoch môže stanoviť poplatok za oneskorené ospravedlnenie.

d) V prípade PN alebo v mimoriadnych prípadoch neúčasti na MFS musí rozhodca oznámiť túto skutočnosť telefonicky, neodkladne do 5 hod., členovi Exekutívy zodpovednému za oblasť riadenia R a DZ, pripadne predsedovi Exekutívy SF.

e) V prípade PN rozhodcu, resp. DZ zašle scan alebo foto dokladu o začatí PN cez stránku exekutívy SF www.futsalexekutiva.sk/ospravedlnie/

f) Rozhodca , resp. DZ, ktorý nie je riadne ospravedlnený a nie je delegovaný na príslušné kolo, je vždy k dispozícii Exekutíve SF v oblasti riadenia R a DZ.

g) Za nedodržanie príslušných nariadení rozhodcom a DZ týkajúcich sa oneskoreného, resp. bezdôvodného ospravedlnenia sa z MFS a svojvoľnej zmeny delegácie budú R a DZ riešení Exekutívou v oblasti R a DZ pozastavením delegovania a prípadne na návrh Exekutívy SF disciplinárne riešení DK SFZ v prvom prípade podľa bodu c) a v ďalších prípadoch podľa čl. 63 DP, 8a pričom poplatok za prerokovanie v zmysle cenníka SFZ rozhodca a DZ uhradia do 15 dní od jeho zverejnenia v úradnej správe.

Článok 7

Povinnosti rozhodcov a delegátov zväzu pred stretnutím

a) R sa telefonicky spojí najmenej 24 hod. pred začiatkom MFS s rozhodcami a DZ, dohodne sa s nimi na prípadných zmenách v MFS a na výstroji rozhodcov.

b) Nosiť na MFS minimálne 3 sady oblečenia - dres, trenírky a štulpne v rôznych farbách podľa platnej zmluvy ohľadom výstroja rozhodcov a ostatné potreby podľa PF a SP.

c) Dostaviť sa na MFS mládeže v rámci FEJ 40 min. pred jeho začiatkom a na MFS dospelých min. 60 min. pred jeho začiatkom.

d) Skontrolovať prítomnosť a čísla hráčov a so zápisom o stretnutí, pričom zodpovednosť za kontrolu nesie R u družstva domácich a R2 u družstva hostí a v prípade, že je stretnutie delegovaný R3 preberá túto zodpovednosť na seba.

e) V prípade námietky K proti štartu hráča zaznamenanej v zápise, dôsledne vykonať kontrolu totožnosti tohto hráča - overenie oddielovej príslušnosti hráča prostredníctvom verejného registra matriky SFZ na internetovej stránke www.futbalnet.sk, resp. na issf.futbalnet.sk, porovnanie fotografie hráča v systéme ISSF, uviesť osobné údaje hráča v zápise, podpis údajov hráčom, K a VD. R s povolením hráča vyhotoví mobilným telefónom fotografiu hráča, ktorú zašle na príslušnú adresu exekutiva@futsalslovakia.sk. Ak hráč nebude s vyhotovením fotografie súhlasiť R to uvedie v zápise o stretnutí.

f) V prípade čerpania čakacej lehoty podľa čl. 67 a 69 ods. 2 SP, uviesť v tlačive nedostatky v stretnutí dôvody čerpania čakacej lehoty, čas uzatvorenia zápasových súpisiek v systéme ISSF a presný čas nástupu najmenej 3 riadne ustrojených hráčov družstiev na HP a nechať tento záznam podpísať K družstiev (u mládeže aj VD).

g) Pred začiatkom MFS skontrolovať zhodu čísiel dresov, mien a priezvisk hráčov nastupujúcich v základnej zostave so zápisom, pričom zodpovednosť za kontrolu nesie R u družstva domácich a R2 u družstva hostí a v prípade, že je stretnutie delegovaný R3 prenáša sa zodpovednosť na neho.

h) V prípade porušenia nariadení uvedených v písm. d) - g) budú na návrh pracovnej skupiny Exekutívy rozhodcovia prípadne aj DZ disciplinárne riešení podľa DP.

i) DZ pred stretnutím (spravidla 30 min. pred začiatkom stretnutia) s HU prerokuje organizačné zabezpečenie stretnutia, jeho povinnosti a povinnosti US počas a po stretnutí (SP, RS) a dohodne s ním spôsob komunikácie počas stretnutia. Nechá si podpísať prítomnosť lekára, resp. zdravotníka (je súčasťou predpísaného formulára). V spolupráci s rozhodcami a za prítomnosti vedúcich oboch družstiev skontroluje farebnú odlišnosť výstroja hráčov oboch družstiev.

Článok 8

Povinnosti rozhodcov a delegátov zväzu po stretnutí

a) Zaznamenať do zápisu námietky kapitánov proti skutočnostiam známym v priebehu alebo ihneď po MFS podľa RS príslušný súťažný ročník a súťaž. Ak sa jedná o stretnutia, ktoré je manažované v systéme ISSF, R do zápisu námietky nezaznamenáva. Prípadne využiť tlačivo o zistených nedostatkoch v stretnutí: www.futsalexekutiva.sk/r-a-dz/

b) DZ resp. R na požiadanie zástupcov médií informuje o údajoch z MFS - výsledok, polčasové skóre, strelci gólov, osobné tresty.

f) Rozhodca v stanovených prípadoch (násilie spáchané na rozhodcoch, námietky zaznamenané v zápise) oznámi najneskôr 3 hod. po MFS informácie k týmto skutočnostiam členovi Exekutívy povereného riadeným R a DZ.

g) DZ uzatvoria elektronickú správu DS a elektronickú správu PR z MFS hraného v piatok, resp. sobotu najneskôr v pondelok do 18:00 hod. a v ostatných prípadoch do 18 hod. nasledujúci deň po MFS.

h) R je povinný doplniť a uzavrieť elektronický zápis a to v prípade vytvorených podmienok usporiadajúcim FK ihneď po stretnutí najneskôr do 1 hod. po MFS. V prípade neuzatvorenia elektronického zápisu do 1 hod. po MFS, R uzatvorí elektronický zápis do 12 hod. po MFS, pričom zdôvodnenie tejto skutočnosti uvedie v zápise. DZ uvedie zdôvodnenie neuzatvorenia elektronického zápisu do 1 hod. po MFS v správe PR.

i) V prípade, ak sa MFS z akéhokoľvek dôvodu neodohrá, R elektronický zápis neuzatvára a o dôvode neodohrania MFS informuje Exekutívu SF na exekutiva@futsalslovakia.sk.

j) Za nedodržanie príslušných nariadení Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ týkajúcich sa neskorého príchodu na MFS, neskorého zaslania elektronického zápisu, elektronickej správy DS, resp. elektronickej správy PR, neospravedlnenej neúčasti na akciách Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ, na návrh pracovnej skupiny Exekutívy SF budú rozhodcovia a DZ disciplinárne riešení v prvom prípade pokarhaním a v ďalších prípadoch podľa čl. 63 DP, pričom poplatok rozhodca alebo DZ uhradia do 15 dní od jeho zverejnenia v úradnej správe.

Článok 9

Ostatné povinnosti rozhodcov a delegátov zväzu

a) Rozhodca a DZ nemôže vykonávať funkciu prezidenta, predsedu, tajomníka a manažéra FK v tej súťaži , v ktorej pôsobí ako rozhodca alebo DZ. Rozhodca a DZ nemôže byť delegovaný na MFZ súťaže, v ktorej hrá družstvo, za ktoré je oprávnený nastupovať ako aktívny hráč.

b) Rozhodca a DZ, ktorý má vedenú klubovú príslušnosť, túto skutočnosť, ako aj prípadné zmeny, nahlási na adresu rozhodcovia@futsalslovakia.sk pred začiatkom, resp. v prípade zmeny aj v priebehu ročníka.

c) FK majú možnosť dohodnúť sa na delegovaní vybraných rozhodcoch a DZ príslušného MFS, uvedené rieši príslušný rozpis súťaží.

d) Rozhodca a DZ sa okrem PF a SP riadia aj Pokynmi pre rozhodcov, delegátov zväzu a členov futsalových klubov prípadne inými normami, smernicami vydaných SF.

Článok 10

Vyhodnocovanie zápisov a hodnotení rozhodcov v správach DS a správach PR

a) Vyhodnotenie vykonáva Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ po každom odohratom kole v ročníku.

b) Výkon rozhodcov v MFS je hodnotený DZ číselným vyjadrením - známkou, a to v rozpätí od 6 - 10, pričom známke 10 zodpovedá najlepší výkon rozhodcov. V súťažiach priamo riadených Exekutívou SF sa za štandardný výkon rozhodcu považuje známka 8,3-8,4.

c)DZ:

- v správe DS uvádzajú okrem povinných údajov v textovej časti D - F len zistené nedostatky a vyhodnotenie úloh daných DZ Exekutívou SF

- v správe DS v časti "Podnet PR" uvádza náležitosti, ktoré sú uvedené v Pokynoch pre DS a DPR

d) V prípade disciplinárnych previnení Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ predkladá návrh DK SFZ na disciplinárne riešenie rozhodcu alebo DZ. Disciplinárne opatrenia voči rozhodcovi sú zverejňované v úradnej správe.

Nedostatky a chyby súvisiace s činnosťou delegátov zväzu

a) Dôvody na disciplinárne riešenie, resp. na pozastavenie delegovania DZ:

1. Dôvody na disciplinárne riešenie DZ sú uvedené v čl. 63 DP.

2. Dôvody pozastavenia delegovania DZ:

- nevykonanie kontroly hracej plochy, šatní a výstroja hráčov,

- neuvedenie konfrontácie, odchodu hráčov a rozhodcov z hracej plochy, stanovisko DZ k námietkam K, prijatie hodnotenia DZ rozhodcami, zranenie hráčov a dôvod zranení, využitie videozáznamu,

- nekompletná správa DS pre prácu DK SFZ a Exekutívy v oblasti športovo-technických konan

- neuvedenie správnosti udelenia osobných trestov, regulárnosti dosiahnutých gólov, oprávnenosť nariadenia pokutových kopov, za aký priestupok a výsledok realizácie,

- neodborné alebo nedostatočné vyhodnotenie priebehu MFS,

- neodborný popis alebo neodborne používaná terminológia, ktorá je v rozpore s PF je dôvodom na opatrenia v celej šírke rozsahu komunikácie s DZ.

b) Ďalšie dôvody na pozastavenie delegovania DZ:

- oprava známky za výkon rozhodcov,

- nevyhodnotenie MFS s rozhodcami po MFS, neuvedenie chýb, ktoré DZ následne uvedie do správy PR, 

- opakované oneskorené uzatvorenie správy DS a správy PR,

- nedostavenie sa na MFS bez dôvodu, prípadne dostavenie sa v stave, ktorý vylučuje plniť si svoje povinnosti.

- vytváranie nepriaznivého mena Exekutívy SF, resp. SF. "Každý člen SF je povinný osobitne dbať na dobré meno futsalu na Slovensku a v regióne a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť",

- neuvedenie alebo zamlčanie závažných skutočností pred, počas a po MFS, ktoré Exekutíva SF zistí napr. pri podaniach FK a vzhliadnutí videozáznamu a pod. - postúpenie DK SFZ,

- pozastavenie výkonu funkcie DZ - disciplinárne opatrenia DK SFZ.

c) Spôsob komunikácie medzi Exekutívou v oblasti riadenia R a DZ a DZ v prípade zistenia nedostatkov:

- Email - vysvetlenie - doplnenie 

- Email - upozornenie

- Email - upozornenie s výstrahou 

- Email - predvolanie na zasadnutie Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ 

- Pozastavenie delegovania 

- Postúpenie disciplinárnej komisii 

- Návrh na vyradenie z NL

d) Nedostatky, ktoré sú závažného charakteru a vyplývajú z chybného pôsobenia DZ bude riešiť Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ ako osobitný prípad podľa miery ich závažnosti. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ môže prijať opatrenia podľa týchto kritérií bez nutnosti dodržať ich postupnosť na základe schválenia Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ .

e) O pozastavení delegovania DZ, ako aj o spôsobe delegovania rozhoduje výhradne Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ podľa miery zavinenia v rozpätí nedelegovania na 1- 5 MFS, v odôvodnených prípadoch na celú časť súťaže (základná - Playoff / playout).

Článok 11

Kritéria pre hodnotenie DZ

1) Osobné predpoklady:

a) zdravotný stav

- dobrý - každoročne predložené potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky na zimnom seminári

- pohybovo bezchybný - k pohybu nepoužíva zdravotnícke pomôcky

b) vzdelanie

- vysokoškolské

- stredné s maturitou

c) jazykové predpoklady

- pasívna znalosť svetového jazyka (nemecky, anglicky, španielsky, francúzsky)

- aktívna znalosť jedného svetového jazyka (nemecky, anglicky, španielsky, francúzsky)

d) pôsobenie vo futsalovom hnutí

- Rozhodca v súťažiach SF, 

- DZ v súťažiach SF, 

- DZ v súťažiach RFZ

- funkcionár v orgánoch SF

- funkcionár v orgánoch RFZ

e) bezúhonnosť a povesť

- neriešený riadiacimi komisiami SF, SFZ

- disciplinárne opatrenia DK SFZ

- prirodzená autorita a osobnosť vo futsalovom hnutí

- perspektívnosť

f) komunikatívnosť

- schopnosť komunikácie v skupine ľudí

- schopnosť definovať svoje názory

- schopnosť tlmočiť a uplatňovať opatrenia SF v MFS a kontrolovať ich

- schopnosť riešiť kritické situácie a netolerovať nedostatky v duchu predpisov SF a SFZ

- náročnosť na seba a na okolie, dbať na vytvorenie nekonfliktného prostredia, pritom nezľavovať z nárokov

- schopnosť vytvorenia správnej atmosféry a dôvery pred, v jeho priebehu a po MF

- schopnosť sebareflexia

2) Odbornosť:

a) predpoklady

- znalosť futsalových predpisov (PF, SP, RS atď.

- schopnosť uplatniť a presadzovať futsalové predpisy v praxi

- schopnosť prednášať futsalové predpisy pred plénom na úrovni SF

- schopnosť vyjadrovať sa exaktne v duchu PF, SP, RS a odbornej terminológie

- schopnosť vyjadrovať svoje názory v písomnej forme

- schopnosť nepodliehať prostrediu (diváci, funkcionári, médiá) a objektívnosť v posudzovaní diania v hľadisku, na hracej ploche a v jej blízkosti, schopnosť detailného posudzovania priestupkov porušujúcich zásady fair-play (správanie sa obecenstva, osadenstva na striedačkách, funkcionárov vo VIP a vyhradených priestoroch v hľadisku, pri odchode rozhodcov z miesta MFS a pod.)

- originalita a objektívnosť posudzovania diania na hracej ploche a odraz v písomnej forme v správe DS

- správna aplikácia téz z hodnotenia rozhodcov a ich pretransformovanie v hodnotení rozhodcov s dianím na hracej ploche 

- jazyková čistota a zrozumiteľnosť spracovania správ DS a správ PR

- schopnosť analyzovať výkon rozhodcov a definovať odporučenia pre ďalší rast ich výkonnosti

b) administratívne predpoklady

- dodržiavanie lehôt pri ukončovaní správ DS a správ DP

- úplnosť a dôslednosť pri spracovaní údajov z MFS, ktoré slúžia odborným komisiám pre ďalšie rozhodovanie (osobné tresty, striedanie hráčov, góly)

- správne a úplné definovanie priestupkov pri udelení osobných trestov

- práca s PC a používanie vlastnej e-mailovej adresy

c) edičná činnosť

- schopnosť aplikovať základné futsalové predpisy, ich rozvitie v samostatných písomných prácach ako východiská pre odbornú verejnosť

- edičná činnosť v rámci SF.

Článok 12

Riešenie podaní futsalových klubov

a) Člen Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ rieši na základe výsledku z Pracovnej skupiny Exekutívy SF podania FK na výkony rozhodcov v súťažiach priamo riadených Exekutívou SF, z ktorých bol vyhotovený videozáznam a podania spĺňajúce ustanovenia RS pre príslušný ročník.

b) Podanie FK musí obsahovať popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí rozhodcov - ČK, ŽK, gól, pokutový kop a ďalších závažných rozhodnutí a udalostí), voči ktorým podáva FK podanie, s vyznačením minutáže rozhodnutí a udalostí. Pri nesplnení týchto náležitosti sa Pracovná skupina Exekutívy s podaním nemusí zaoberať.

c) Videozáznam musí byť vyhotovený v zmysle bodu článku B/5 RS pre príslušný ročník.

d) Pracovná skupina Exekutívy SF prerokuje podanie FK voči popisu priestupku vylúčeného hráča, resp. voči vylúčeniu hráča a preukázateľne (písomne, resp. e-mailom) oznámi členovi Exekutívy zodpovednému za riadenie R a DZ a ten preukázateľne kontaktuje DK SFZ, tak aby DK SFZ v najskoršom možnom termíne mohla prijať rozhodnutie. Pracovná skupina Exekutívy SF cez člena Exekutívy zodpovedného za R a DZ taktiež preukázateľne (písomne, resp. emailom) oznámi v najskoršom možnom termíne DK SFZ všetky ďalšie prípady námietok, ktoré môžu byť predmetom disciplinárneho konania, u ktorých začína šetrenie.

e) Po prezretí videozáznamu a potvrdení chýb, ktorých sa rozhodcovia v MFS dopustili, pracovná skupina Exekutívy SF na svojom zasadnutí, najmenej 1x za dve súťažné kolá, zhodnotí tieto chyby a najmenej 1x za mesiac ich zverejni aj s príslušným popisom na stránke Exekutívy SF

f) Podľa závažnosti zistenej chyby pracovná skupina Exekutívy SF odporučí riešiť rozhodcov, alebo DZ v zmysle týchto zásad.

g) Ak je rozhodcovi prvý krát v ročníku znížené hodnotenie na známku 7,9 a menej, takýto rozhodca je v "riešení Pracovnej skupiny Exekutívy SF " podľa týchto zásad. Člen Exekutívy SF zodpovedný za riadenie R a DZ zašle rozhodcovi, napomenutie e-mailom s upozornením, že ak sa to bude opakovať, rozhodca bude mať pozastavené delegovanie. Podľa závažnosti vplyvu na výsledok alebo priebeh MFS, odporučí Pracovná skupina Exekutívy SF pozastaviť delegovanie okamžite, pričom o výške trestu rozhodne na základe odporúčaní Pracovnej skupiny Exekutívy SF.

h) Pri opakovaní chyby v činnosti rozhodcu v príslušnom ročníku a to opakovane znížením hodnotenia na známku 7,9 a nižšie, tento rozhodca bude mať pozastavené delegovanie na 2 MFS. Rozhodca má právo hodnotenie DZ neprijať, ak však Pracovná skupina Exekutívy SF zistí neopodstatnenosť neprijatia hodnotenia DZ, pozastaví rozhodcovi delegovanie na 3 MFS v prípade, ak už rozhodca predtým bol v "Riešení Pracovnej skupiny Exekutívy SF ". Podľa závažnosti chýb môže člen Exekutívy zodpovedný za R a DZ na základe výsledku Pracovnej skupiny Exekutívy SF pozastaviť delegovanie na vyšší počet MFS, alebo rozhodnúť o vyradení z nominačnej listiny rozhodcov SF.

i) Rozhodcovia, ktorí mali pozastavené delegovanie, môžu byť pozvaní na zasadnutie Pracovnej skupiny Exekutívy SF, kde bude s nimi vykonaný pohovor, resp. budú preskúšaní z PF písomnou resp. ústnou formou.

j) Ak rozhodca nemal zníženú známku a na základe videozáznamu a z následného rozhodnutia Pracovnej skupiny Exekutívy SF bude uznaná chyba rozhodcu, zníži sa hodnotenie rozhodcu a známka sa upraví do celkového hodnotenia rozhodcu.

k) Za závažnú chybu rozhodcu sa považuje:

- nesprávne udelenie ČK,

- neudelenie ČK,

- nesprávne nariadenie pokutového kopu alebo kopu zo značky druhého pokutového kopu,

- nenariadenie pokutového kopu alebo kopu zo značky druhého pokutového kopu

- neuznanie regulárneho gólu,

- uznanie neregulárneho gólu,

- rozhodnutie rozhodcu, ktoré vážne ovplyvní priebeh, alebo výsledok MFS.

l) Ak sa rozhodca dopustil v jednom MFS dvoch závažných chýb a mal znížené hodnotenie na 7,4 a nižšie, musí mať takýto rozhodca okamžite pozastavené delegovanie bez toho, aby bol najskôr v riešení.

n) Pozastavenie delegovania po tomto zhodnotení za chyby rozhodcu, resp. DZ, sú v kompetencii Pracovnej skupiny Exekutívy SF .

o) Pri závažnom porušení futsalových predpisov zo strany rozhodcu na návrh Pracovnej skupiny Exekutívy SF predseda Exekutívy podá návrh VV SF na vyradenie rozhodcu, resp. DZ z nominačnej listiny SF.

p) Pri závažných porušeniach ustanovení uvedených v čl. 63 DP člen Exekutívy zodpovedný za riadenie R a DZ na odporučenie Pracovnej skupiny Exekutívy SF predkladá návrh na disciplinárne riešenie rozhodcu na DK SFZ.

Článok 13

Postupy, zostupy a návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov zväzu

a) Po skončení ročníka sa nominačná listina rozhodcov a DZ rozpúšťa. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ vypracuje vyhodnotenie činnosti rozhodcov a DZ na základe správ a hodnotení v jednotlivých MFS, výsledkov teoretických a FP, známok a nedostatkov v zmysle týchto zásad. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia o návrhu zaradenia rozhodcov a DZ pre pôsobenie v súťažiach priamo riadených Exekutívou SF aj na základe celkového vystupovania a pôsobenia rozhodcov a DZ.

b) Ak je rozhodca alebo DZ ospravedlnený na celú časť súťažného ročníka (základná, nadstavbová playoff / playout), bude preradený min. o jednu výkonnostnú skupinu nižšie.

Výkonnostné skupiny rozhodcov

"A" najvyššia výkonnosť, TOP skupina

"B" ostatný rozhodcovia najvyššej súťaže

"C" rozhodcovia na "čakacej listine" skupina ŠANCA

"D" samostatný rozhodcovia pre FEJ

"E" nováčik (rozhodca s menej ako 10-timi stretnutiami FEJ)

c) Každý rozhodca, resp. DZ zaradený na nominačnú listinu je v priebehu ročníka povinný nahlásiť na členovi Exekutívy zodpovednému za R a DZ každú zmenu priezviska, trvalého bydliska, čísla OP, čísla účtu, telefonického kontaktu, e-mailovej adresy, ukončenie činnosti a pod.

d) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ vypracuje návrh nominačných listín rozhodcov a DZ pre súťaže priamo riadené Exekutívou SF na jeden ročník, ktorý schvaľuje VV SF.

e) rozhodca môže byť zaradený na NL SF po dovŕšení 18 rokov

f) Rozhodca môže byť ponechaný na nominačnej listine rozhodcov SF aj po dosiahnutí veku 50 rokov na základe písomnej žiadosti pred predkladaním návrhu nominačných listín VV SF. Po zhodnotení doterajšej rozhodcovskej činnosti a fyzickej výkonnosti rozhodcu, výnimku schvaľuje VV SF na návrh Exekutívy SF v oblasti riadenia R a DZ.

g) DZ môže byť ponechaný na nominačnej listine DZ SF aj po dosiahnutí veku 65 rokov na základe písomnej žiadosti pred predkladaním návrhu nominačných listín VV SF. Po zhodnotení doterajšej činnosti, výnimku schvaľuje VV SF na návrh Exekutívy SF v oblasti riadenia R a DZ

i) Zásadám podliehajú aj všetky ďalšie pokyny, nariadenia a usmernenia pre R a DZ, ktoré však musia byť v súlade s predpismi, pokynmi nariadeniami a usmerneniami vydanými v rámci SF.

j) Rozhodcovia a DZ sú povinní riadiť sa predpismi, pokynmi, nariadeniami a usmerneniami Exekutívy SF a predpismi, pokynmi, nariadeniami a usmerneniami Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ.

k) Zásady, ktoré vypracovala Exekutíva SF v súčinnosti s svojimi odbornými zložkami, sú záväzné pre rozhodcov a DZ zaradených na nominačnú listinu SF.

Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Exekutívou v oblasti R a DZ a schválením VV SF.