logo

KONFERENCIA SF 2021 - sobota 19.6.2021, Púchov

piatok, 14.05.2021|Posledná aktualizácia 19.6.2021 21:10

Výkonný výbor SF v súlade s článkom 2 odsek 4 Rokovacieho poriadku SF úradnou správou oznámil, že Riadna konferencia Slovenského futsalu 2021, ktorá je súčasne volebnou konferenciou, sa uskutoční v sobotu 19. júna 2021. Konferencia sa uskutoční v hoteli Alexandra****, Dvory 581/14B, Púchov s plánovaným začiatkom od 11,00 hod.

Program:

1. Otvorenie, privítanie a úvodné oboznámenie KSF s účasťou delegátov.

2. Predloženie návrhu a schválenie pracovných komisií KSF.

3. Predloženie návrhu a schválenie programu rokovania KSF.

4. Správa o plnení uznesení z poslednej KSF.

5. Správa o činnosti a hospodárení SF – Výročná správa 2020.

6. Správa predsedu Komisie pre riadenie súťaží SF.

7. Správa kontrolóra SF za obdobie od poslednej KSF.

8. Diskusia.

9. Voľba predsedu Volebnej komisie pre KSF 2021 

10. Voľba Volebnej komisie SF pre obdobie 2021 - 2025

11. Voľba členov VV SF za SF-Západoregión.

12. Voľba členov VV SF za SF-Stredoregión.

13. Voľba členov VV SF za SF-Východoregión.

14. Voľba členov VV SF za SF-Bratislava.

15. Voľba člena VV SF podľa čl. 11 ods. 2 písm. e) Stanov SF

16. Voľba člena VV SF za záujmovú skupinu trénerov. 

17. Voľba člena VV SF za záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov.

18. Voľba Predsedu SF

19. Voľba Predsedu Komisie pre riadenie súťaží SF.

20. Voľba kontrolóra SF.

21. Informácia o uzneseniach z KSF.

22. Ukončenie konferencie.


Zloženie delegátov KSF 2021

Na Konferencii SF 2021 sú oprávnení zúčastniť sa 45 delegáti s hlasovacím právom v nasledovnom zložení:

  • 8 delegáti za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži (štatutári alebo iní ustanovení zástupcovia klubov 1.SLF zo sezóny 2020/2021),
  • 2 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži (štatutári alebo iní ustanovení zástupcovia klubov 2.SLF zo sezóny 2020/2021 - o počte delegátov rozhodol VV SF - 2.SLF - Bratislava 2x),
  • 32 delegátov za regionálne združenia SF (zástupcovia regionálnych združení v počte zohľadňujúcom členskú základňu - o počtoch delegátov za jednotlivé regióny rozhodol VV SF - Bratislava 9x, Stredoregión 9x, západoregión 9x, východoregión 5x),
  • 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov,
  • 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov,
  • 1 delegát zastupujúci ženský futsal.

Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti. Delegáta môže na KSF vo vážnych dôvodoch zastupovať náhradník, ktorý je kreovaný obdobným spôsobom ako delegát. Predsedovia regionálnych združení sú povinní čo najskôr oznámiť VV SF prostredníctvom emailovej adresy exekutiva@futsalslovakia.sk delegátov KSF a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, email, telefón).


KANDIDÁTNE LISTINY pre voľby 2021

V stanovenej lehote v zmysle Stanov SF (pondelok 14.6.2021 do 24,00 h.) boli predložené nižšie uvedené návrhy kandidátov na volené funkcie nasledovne (v abecednom poradí):

Voľba členov VV SF za SF-Západoregión

1. Róbert Mihalička 

2. Roman Sedlárik

Voľba členov VV SF za SF-Stredoregión:

1. Milan Kamenský

2. Michal Chrenko

Voľba členov VV SF za SF-Východoregión:

1. Martin Andor

2. Ján Baltazarovič

Voľba členov VV SF za SF-Bratislava:

1. Ivan Čuhár

2. Ján Kabát

Voľba člena VV SF podľa čl. 11 ods. 2 písm. e) Stanov SF:

1. Vladimír Ambrozek

2. Vladimír Badura

3. Marek Hrabčák

4. Miroslav Kunsch

Voľba člena VV SF za záujmovú skupinu trénerov - nesplnené podmienky pre voľbu

1. Richard Bačo

2. Marián Berky

3. Anton Brunovský

Voľba člena VV SF za záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov - nesplnené podmienky pre voľbu

1. Mário Belavý (N)

2. Miroslav Ježík

3. Ján Ploštica 

Voľba Predsedu SF:

1. Tomáš Takáč

Voľba Predsedu Komisie pre riadenie súťaží SF:

- bez kandidátov

Voľba kontrolóra SF:

- bez kandidátov

Nie všetky návrhy kandidátov predložené v ustanovenej lehote obsahujú kompletnú dokumentáciu nevyhnutnú pre akceptovanie kandidatúry pre príslušné volebné akty - sú označené (N). Upozorňujeme predkladateľov návrhov, že majú možnosť doplniť svoje návrhy do piatku 18.6.2021 do 15,00 hod.; v prípade nedoplnenia návrhov do požadovanej štruktúry budú príslušní kandidáti z kandidátnych listín vyradení.


Kandidát na volenú funkciu musí spĺňať základné podmienky:

a) individuálne členstvo v SF a SFZ; podmienka individuálneho členstva v SF a SFZ kandidáta na funkciu sa považuje za splnenú podaním prihlášky za individuálneho člena SFZ,
b) spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,
c) bezúhonnosť,
d) súhlas s kandidatúrou.

Návrh kandidáta musí obsahovať:

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
c) emailový kontakt na komunikáciu s kandidátom.

K návrhu kandidáta je potrebné pripojiť nasledovné prílohy:

a) stručný životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom i športovom pôsobení,
b) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailový kontakt) v SF v súvislosti s voľbami,
c) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania KSF za účelom propagácie SF a preukázania transparentnosti priebehu KSF, ak ho volí KSF,
d) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena,
e) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení,
f) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
g) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou.

Minimálne počty kandidátov pre voľby:

Voľba člena VV SF - zástupcu záujmovej skupiny trénerov nasledovne:

- z minimálne 3 kandidátov zvolených záujmovou skupinou trénerov zapísaných v zozname trénerov SF

Voľba člena VV SF - zástupcu regionálneho združenia nasledovne:

- z minimálne 2 kandidátov navrhnutých konferenciou príslušného regionálneho združenia

Voľba člena VV SF - zástupcu záujmovej skupiny rozhodcov a delegátov nasledovne:

- z minimálne 3 kandidátov zvolených záujmovou skupinou rozhodcov a delegátov vedených v ISSF

Voľba Predsedu SF, Voľba Predsedu Komisie pre riadenie súťaží SF, Voľba člena VV SF podľa čl. 11 ods. 2 písm. e) Stanov SF nasledovne:

- nie je stanovený minimálny počet kandidátov

Ak počet navrhovaných kandidátov pre voľby nedosiahne horeuvedené počty, KSF nebude voliť príslušného člena VV SF a miesto zostane neobsadené až do najbližšej konferencie, na ktorej sa uskutoční doplňujúca voľba.


Pre úplné a záväzné informácie je potrebné vychádzať zo Stanov SF, Rokovacieho poriadku SF a Volebného poriadku SF.