logo
 • KONTAKTY
 • ANKETY

Zmeny pravidiel futsalu 2020

streda, 10.06.2020|Posledná aktualizácia 23.9.2020 12:40

Hlavné zmeny a doplnenia Pravidiel futsalu, edícia 2020/21

Slovenskí rozhodcovia futsalu mali možnosť ako prví v Európe a druhí celosvetovo (Izrael) prejsť školením ohľadom nových pravidiel futsalu. Až jún je ten mesiac, kedy prišli zmeny oficiálne na Slovensko. Hlavné zmeny vám predstavujeme v nasledovnom článku. 

Slovenskí rozhodcovia a delegáti s predsedom komisie rozhodcov futsalu pri UEFA Pedrom Galánom.Modifikácia pravidiel futsalu

Pre mládež, seniorov, zdravotne postihnutých a amatérov:

  - veľkosť hracej plochy;
  - veľkosť, váha a materiál, z ktorého je lopta vyrobená;
  - šírka medzi bránkovými žrďami a výška brvna od zeme;
  - hrací čas oboch (rovnakých) polčasov hry (a dvoch rovnakých polčasov v predĺžení);
  - obmedzenia pri hodoch lopty brankárom.

Okrem iného, aby sa národným futsalové asociácie umožnila ďalšia flexibilita a rozvoj domáceho futsalu, FIFA schválila nasledujúce zmeny týkajúce sa kategórií futsalu:

 • Ženský futsal už nie je viac samostatnou kategóriou, teraz má rovnaké postavenie ako mužská kategória;
 • Vekové limity pre mládež a seniorov boli zrušené - národné futsalové asociácie, konfederácie a FIFA sú flexibilné pri rozhodovaní o vekových obmedzeniach pre tieto kategórie;
 • Každá národná futsalová asociácia určí, ktorá súťaž na najnižšej úrovni bude označená ako grassroots futsal;
 • Hod od brány — obmedzenia pri hodoch lopty brankárom;

FIFA schválila určité obmedzenia týkajúce sa výhodu lopty brankármi pre mládež, seniorov, zdravotne postihnutých a amatérsky futsal, pod podmienkou schválenia národným futsalové asociácie alebo konfederácie organizujúce súťaž alebo FIFA - podľa toho, čo je vhodné. Odkazy na obmedzenia sa nachádzajú v Pravidle 12 — Fauly a nešportové správanie

”Nepriamy kop je tiež nariadený, ak sa brankár dopustí akýkoľvek z nasledujúcich priestupkov:
(…)

 • ak je zakázané domácimi pravidlami pre mládež, seniorov, zdravotne postihnutých a amatérov, aby brankár vyhodil loptu priamo cez čiaru, ktorá rozdeľuje hraciu plochu na dve rovnaké polovice, musí byť nariadený voľný kop, ktorý sa musí vykonať z miesta, kde lopta prekročila túto čiaru
Pravidlo 16 — Hod od bránky

“Ak je zakázané domácimi pravidlami pre mládež, seniorov, zdravotne postihnutých a amatérov, aby brankár vyhodil loptu priamo cez čiaru, ktorá rozdeľuje hraciu plochu na dve rovnaké polovice, musí byť nariadený nepriamy voľný kop pre tým súpera z miesta, kde lopta prekročila túto čiaru.”

Myšlienkou tohoto obmedzenia je podpora kreativity a technického rozvoja vo futsale.

Národné futsalové asociácie sú dopytované, aby informovali FIFA o použití vyššie uvedených zmien v jednotlivých kategóriách a najmä prečo ich použili. Môžu takto identifikovať nápady/stratégie na rozvoj futsalu, ktoré FIFA môže ďalej zdieľať s inými národnými futsalovými asociáciami s cieľom rozvoja futsalu.

Zmeny pravidiel futsalu platné od 1.7.2020

Pravidlo 3 — Hráči
 • Maximálne 5-tim hráčom z družstva je povolené sa rozcvičovať v jednom čase.

Pravidlo 4 — Výstroj hráčov

Iná výstroj

Povolené sú ochranné pomôcky, ktoré nie sú nebezpečné - napríklad pokrývky hlavy, masky tváre a chrániče kolien a lakťov vyrobené z mäkkého, ľahkého materiálu - rovnako tak čiapky a športové okuliare pre brankárov.

Rozlišovacie vesty: Rozlišovaciu vestu musia mať náhradníci oblečenú na drese kvôli ich identifikácii ako náhradníkov. Vystriedaný hráč si musí rozlišovaciu vestu obliecť, aby bola procedúra striedania dokončená. Rozlišovacie vesty by mali mať rozdielnu farbu od farieb dresov oboch družstiev a od farby rozlišovacích dresov družstva súpera.

Kolenné chrániče a chrániče lakťov: V prípade, že sú použité kolenné chrániče a chrániče lakťov, musia mať rovnakú farbu ako je hlavná farba na rukáve dresu (chrániče lakťov) alebo trenírkach/nohaviciach (chrániče kolien), ktoré nesmú nadmerne vyčnievať.

Schválene vo futbale a rozšírené pre futsal

 • Zaradenie elektronických systémov sledovania výkonu;
 • Zahrnutie ustanovení týkajúcich sa sloganov, vyhlásení, obrázkov a reklamy;

Pravidlo 5 - Rozhodcovia

Právomoci a povinnosti Rozhodcu

Podnikať kroky proti členom realizačného tímu, ktorí prekročili hranicu slušného správania
- upozorniť ich, napomenúť alebo vylúčiť z hracej plochy a jeho bezprostredného okolia, vrátane technickej zóny. Ak nie je možné identifikovať previnilého, potrestaný bude hlavný tréner nachádzajúci sa v technickej zóne. Člen zdravotníckeho tímu, ktorý sa dopustí priestupku, za ktorý sa vylučuje, môže zostať na lavičke náhradníkov.

Rozhodca musí mať nasledovné vybavenie:

 • Najmenej jednu píšťalku;
 • Červenú a žltú kartu;
 • Notebook (poznámkový zošit alebo blok);

Iná výbava

Rozhodcom je povolené používať:

 • Komunikačné zariadenie na komunikáciu s ostatnými delegovanými osobami;
 • Elektronický systémov sledovania výkonu alebo iné zariadenie na sledovanie fitness výkonu;

Rozhodcovia nemajú povolené použiť iné elektronické zariadenia, vrátane kamery.


Pravidlo 6 – Asistenti rozhodcov

Rezervný asistent rozhodcu (RAR)

Na turnajoch alebo súťažiach, kde je nominovaný rezervný asistent rozhodcu, sú jeho úlohy a povinnosti v súlade s ustanoveniami stanovenými v Pravidlách futsalu.

Rezervný asistent rozhodcu:

 • je delegovaný podľa pravidiel súťaže a nahrádza tretieho rozhodcu, pokiaľ niektorý z rozhodcov nie je schopný pokračovať v rozhodovaní;
 • asistuje rozhodcom kedykoľvek, vrátane akýchkoľvek administratívnych povinností pred, počas a po stretnutí, podľa požiadaviek rozhodcov;
 • po stretnutí predloží príslušným orgánom správu o akomkoľvek nevhodnom konaní alebo akomkoľvek incidente, ktoré ušlo pozornosti rozhodcov, a tiež radí rozhodcom ohľadom skutočnosti, ktoré boli zaznamenané;
 • zaznamenáva všetky incidenty, ktoré sa vyskytli pred, počas a po stretnutí;
 • má pri sebe náhradný ručný chronometer, v prípade ak by bol potrebný v dôsledku akejkoľvek udalosti;
 • zastáva pozíciu, aby bol schopný rozhodcom poskytnúť akékoľvek relevantné informácie týkajúce sa stretnutia;

Pravidlo 7 – Hrací čas

Časomerač signalizuje koniec každej 20 – minútovej periódy (aj predĺženia) akustickým signálom.

 • Polčas sa považuje za skončený, keď zaznie zvukový signál, aj keď rozhodcovia nesignalizujú koniec polčasu akustickým signálom z píšťalky;
 • Ak je priamy kop zároveň šiestym akumulovaným faulom, alebo pokutovým kopom a je nariadený po uplynutí polčasu, polčas sa bude považovať za ukončený, keď priamy kop, alebo pokutový kop, bude dokončený. Oba kopy sa považujú za dokončené, keď sa lopta dostane do hry a:
 • lopta sa prestane pohybovať alebo opustí hraciu plochu;
 • loptou zahrá ktorýkoľvek hráč (vrátane hráča ktorý s loptou zahral) s výnimkou brániaceho brankára;
 • rozhodcovia prerušia hru, kvôli priestupku hráča ktorý kop vykonal, alebo sa priestupku dopustí jeho spoluhráč;
 • Gól dosiahnutý v súlade s Pravidlami 1 – 10 ale po uplynutí polčasu signalizovaným časomeračom pomocou akustického signálu, bude uznaný len vo vyššie uvedených situáciách.

Hracie časy polčasov nebudú predĺžené v žiadnom inom prípade.


Pravidlo 8 — Začiatok hry a nadväzovanie na hru

Procedúra výkopu

Všetci hráči, vrátane hráča vykonávajúceho výkop musia byť na svojej polovici hracej plochy.

Lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a jasne sa pohybuje.

Gól do súperovej bránky môže byť strelený priamo z výkopu. Ak lopta skončí priamo v bránke hráča, ktorý výkop vykonal, bude nariadený rohový kop pre družstvo súpera.


Pravidlo 10 - Určenie výsledku stretnutia

Družstvá vykonajú po 5 kopov zo značky pokutového kopu.

Ak na konci stretnutia alebo predĺženia a pred začiatkom kopov zo značky pokutového kopu má jedno družstvo väčší počet hráčov (vrátane náhradníkov) ako jeho súper, môže si zvoliť zníženie počtu hráčov na rovnaký počet hráčov ako jeho súper. Rozhodcovia a súper musia byť informovaní o mene a čísle každého hráča, ktorí bude vylúčený z procedúry kopov zo značky pokutových kopov, ak si družstvo takéhoto hráča vyberie. Hráč, ktorý je vylúčený z kopov zo značky pokutových kopov, nie je oprávnený sa zúčastniť kopov v neskoršej fáze (s výnimkou určitých okolností).


Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie

Hra rukou

S výnimkou brankárov vo vlastnom pokutovom území je hra rukou považovaná za priestupok (zakázaná hra) ak sa hráč:

 • úmyselne dotkne lopty jeho/jej rukou alebo pažou, vrátane pohybu jeho/jej ruky alebo paže smerom k lopte;
 • získa loptu pod kontrolu po tom, ako sa lopta dotkla jeho/jej ruky alebo pažou a potom:
 • strelí gól do bránky súpera;
 • vytvorí gólovú príležitosť; (pre svoje družstvo)

S výnimkou brankárov vo vlastnom pokutovom území sa zvyčajne za priestupok voči pravidlám považuje ak hráč:

 • sa dotkne lopty s jeho/jej rukou alebo pažou a:
 • ruka alebo paža zväčšila neprirodzene jeho telo;
 • ruka alebo paža je mimo alebo nad úrovňou jeho/jej úrovne ramien (pokiaľ hráč úmyselne zahrá loptu s inou časťou tela a potom sa dotkne jeho/jej ruky alebo paže);

Vyššie uvedené priestupky platia, aj keď sa lopta dotkne ruky alebo paže hráča priamo od hlavy alebo tela (vrátane nohy) iného hráča, ktorý je v bezprostrednej blízkosti.

Okrem vyššie uvedených priestupkov sa za priestupok zvyčajne nepovažuje, keď sa lopta dotkne ruky alebo paže hráča:

 • priamo od vlastnej hlavy alebo od vlastného tela hráča (vrátane nohy);
 • priamo od hlavy alebo tela (vrátane nohy) iného hráča, ktorý je v bezprostrednej blízkosti;
 • ak je ruka alebo paža blízko tela a neprirodzene telo nerozširuje;
 • ak hráč padá a ruka alebo paža je medzi telom a zemou a slúži ako podpora tela, ale nie je natiahnutá bočne alebo vertikálne od tela;

Brankár mimo pokutového územia má rovnaké obmedzenia týkajúce sa zakázanej hry rukou ako ktorýkoľvek iný hráč. Ak brankár zahrá loptu rukou vo vnútri svojho pokutového územia, keď to nie je povolené, je nariadený nepriamy voľný kop, ale nie sú udelené disciplinárne sankcie.

Zmarenie jasnej gólovej príležitosti (DOGSO)

Ak hráč zmarí súperovi jasnú gólovú príležitosť nedovolenou hrou rukou, musí byť vylúčený, bez ohľadu na miesto priestupku.

Ak sa hráč dopustí priestupku proti súperovi vo svojom vlastnom pokutovom území, ktorým zmarí súperovi jasnú gólovú príležitosť, za ktorý rozhodcovia nariadia pokutový kop, je previnilý hráč napomenutý, pokiaľ sa pokúšal zahrať loptu; v ostatných prípadoch (držanie, ťahanie, sotenie atď.), kde nie je možné zahrať loptu, previnilý hráč musí byť vylúčený.

Hráč, vylúčený hráč, náhradník alebo člen realizačného tímu , ktorý vstúpi na hraciu plochu bez povolenia od jedného z rozhodcov alebo v rozpore s procedúrou striedania a zasiahne do hry spôsobom, ktorým zmarí súperovi jasnú gólovú príležitosť, musí byť potrestaný vylúčením.

Pri určovaní, či ide o zmarenie jasnej gólovej príležitosti (DOGSO) , je potrebné brať do úvahy tieto kritéria:

 • vzdialenosť medzi miestom priestupku a bránkou súpera
 • všeobecný smer hry
 • pravdepodobnosť získania a udržania kontroly nad loptou
 • postavenie a počet brániciach hráčov v poli, ako aj postavenie brankára
 • či je bránka alebo nie je bránka "strážená". 

Ak je brankár tesne pred jeho/jej vlastnou bránkou – bránka je "strážená", nie je možné dopustiť sa priestupku považovaného za zmarenie jasnej gólovej príležitosti (DOGSO) a to ani vtedy, ak situácia spĺňa všetky ostatné kritéria pre zmarenie jasnej gólovej príležitosti (DOGSO).

Ak sa brankár dopustí priestupku, ktorým súperovi zmarí jasnú gólovú príležitosť na strelenie gólu, alebo zabráni súperovi streliť gól, alebo súperovi zmarí jasnú gólovú príležitosť, nedovolenou hrou rukou mimo pokutového územia, keď je jeho/jej bránka "nestrážená", alebo "strážená" len brániacim hráčom v postavení za brankárom, brankár sa považuje za hráča, ktorý sa dopustil zmarenia vyloženej gólovej príležitosti (DOGSO)

Ak je počet hráčov útočiaceho družstva vyšší ako počet hráčov brániaceho sa družstva (brankár nie je v bránke) "strážiacich" bránku, jedná sa o zmarenie vyloženej gólovej príležitosti (DOGSO).

Znovu nadviazanie na hru po nedovolenom zákroku a previnení sa hráča:

Ak je lopta mimo hry, hra sa nadviaže spôsobom, pre ktorý bola hra prerušená.

Ak je lopta v hre:
a hráč spácha priestupok mimo hracej plochy proti hráčovi, náhradníkovi alebo členovi realizačného tímu svojho vlastného družstva, na hru sa nadviaže nepriamym voľným kopom z čiary ohraničujúcej hraciu plochu a to najbližšie k miestu, kde došlo k priestupku.

Ak hráč dotkne lopty s iným objektom (topánka, chránič atď.) držaným v ruke, na hru sa nadviaže priamym voľným kopom (alebo pokutovým kopom).


Pravidlo 13 – Voľné kopy

Ak súper bráni hráčovi zahrávajúci voľný kop v pohybe, smerom k lopte, pri zahrávaní kopu po šiestom akumulovanom faule bude napomenutý, aj napriek dodržaniu minimálnej 5 m vzdialenosti.


Pravidlo 14 — Pokutový kop

V momente, keď je do lopty kopnuté, sa brankár musí  dotýkať aspoň jednou nohou bránkovej čiary, alebo musí byť jeho/jej noha v línií bránkovej čiary.

Lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a jasne sa pohybuje smerom na bránku súpera.

Súper, ktorý bráni zahrávajúcemu hráčovi v pohybe smerom k lopte pri zahrávaní pokutového kopu bude napomenutý, aj napriek dodržaniu minimálnej 5 m vzdialenosti


Pravidlo 15 — Kop z autu

Kop z autu sa nariadi pre súpera hráča, ktorý sa naposledy dotkol lopty, predtým ako lopta prešla celým objemom za postrannú čiaru po zemi, vzduchom alebo sa dotkla stropu.

Gól nemôže byť dosiahnutý priamo z kopu z autu:

 • ak lopta skončí v súperovej bránke, nasleduje hod od bránky;
 • ak lopta skonči v bránke hráča ktorý kop vykonal, nasleduje rohový kop.

Postup

V okamihu vykonania kopu z autu:

 • lopta musí stáť na postrannej čiare v mieste, kde opustila hraciu plochu, alebo na najbližšom bode, kde sa dotkla stropu;
 • všetci hráči súpera musia stáť najmenej 5 m od bodu na postrannej čiare, kde sa má vykonať kop z autu.

Lopta je v hre, keď je kopnutá dopredu a jasne sa pohybuje.

Lopta musí byť zahratá do hry do štyroch sekúnd od času, keď je družstvo pripravené na vykonanie kopu z autu, alebo od rozhodnutia rozhodcu, že družstvo je pripravené loptu zahrať do hry.

Ak je kop z autu vykonaný správne a po tom, čo bola lopta v hre opustí hraciu plochu v cez rovnakú postrannú čiaru, bez dotyku iného hráča, kop z autu je opakovaný družstvom súpera z rovnakého miesta ako bol pôvodný kop z autu.

Ak hráč pri správnom vykonaní kopu z autu úmyselne kopne loptu do súpera, aby znovu zahral loptu, ale nie nebezpečne, bezohľadne alebo s použitím nadmernej sily, rozhodca umožní pokračovať v hre.

Hráč, ktorý vykonáva kop z autu sa nesmie znovu dotknúť lopty, kým sa lopty nedotkne iný hráč.


Pravidlo 16 — Hod od bránky

Postup

 • Lopta je hodená alebo uvoľnená do hry z ktoréhokoľvek miesta v pokutovom území brankárom brániaceho družstva.
 • Lopta je v hre, keď je hodená alebo uvoľnená a jasne sa pohybuje.
 • Lopta musí byť uvedená do hry do štyroch sekúnd potom, ako je družstvo pripravené na uvedenie lopty do hry, alebo rozhodca signalizuje, že družstvo je pripravené loptu uviesť do hry.
 • Súperi musia byť mimo pokutového územia, až kým nebude lopta v hre.

V dohľadnej dobe očakávame kompletné znenie pravidiel futsalu platné od 07/2020 aj s výkladom jednotlivých ustanovení zmien PF. Následne budú pravidla preložené a elektronicky distribuované. Výklad zmien sa pre všetkých záujemcov pripravuje aj elektronickou formou. 


Mohlo by vás zaujímať

Smutná správa z Prešova

7.5.2021

Úradná správa SF č. 18

12.3.2021

Futsal Cup 2021

12.3.2021

Titul Hráč mesiaca putuje do Lučenca

9.12.2020

Hráč mesiaca október

20.11.2020

Najkrajší gól mesiaca október strelil Wellington

19.11.2020

Gól mesiaca október

11.11.2020

LIVE: TNF PRIEVIDZA - FUTSAL TEAM LEVICE (TV ESO)

10.10.2020

LIVE: FUTSAL TEAM KOMÁRNO - ŠK MAKROTEAM ŽILINA (HUSTE.TV)

9.10.2020

LIVE: MIMEL Lučenec - Ridop MIBA Banská Bystrica

9.10.2020

LIVE: MŠK ŽILINA FUTSAL - MŠK MAYERSON NOVÉ ZÁMKY (TV ESO)

9.10.2020

Všetky stretnutia 3. kola Varta Futsal Ligy v live prenosoch

7.10.2020